200 miljoner i minskade skatteintäkter och en fortsatt besvärlig situation för stadsdelarna gör det mycket tufft att klara Göteborgs Stads ekonomi nästa år. Till detta kommer också de stora kostnaderna för omställningen inom vuxenutbildningen och osäkerhet kring kollektivtrafiken. Det visar stadskansliets ekonomiska månadsrapport för oktober.

– Det görs mycket under 2003 men det räcker inte. Vi behöver göra mer under 2004 eftersom nästa års skatteutveckling är så svag, säger Eva Hannerz, budgetchef på stadskansliet.

I år blir det enligt oktoberrapporten ett litet överskott i Göteborgs årsresultat med mellan 50 och 100 miljoner kronor. Därmed klarar kommunen balanskravet. Men trenden med minskade överskott som pågått i flera år fortsätter.

Svårt för många kommuner

Och värre blir det alltså under nästa år. Skatteintäkterna beräknas bli ungefär 200 miljoner mindre än vad kommunförbundet tidigare har beräknat. Dessutom upphör bidraget på 320 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen som Göteborg fått som ersättning under fem år efter att regionen tog över sjukvården 1999.

– Det här är en signal på att bedömningen ligger under den som gjordes när budgeten för 2004 beslutades tidigare i år. Men Göteborgs kommun är inte ensam. Övergången mellan 2003 och 2004 är ett bekymmer för nästan alla kommuner och landsting i hela landet. Vi är inne i en långkonjunktur och då är det kämpigt att ta sig ur, säger Eva Hannerz.

Stora kostnader för Studium

Flera stadsdelar har minskat sina kostnader och deras underskott blir därmed inte lika stora som först befarades. Prognosen för oktober visar att stadsdelsnämnderna i år kommer att gå back med sammanlagt 72 miljoner kronor på befolkningsramen, det vill säga kostnaderna för bland annat skola, omsorg, kultur och fritid. Det är en förbättring med nio miljoner kronor sedan delårsrapporten i augusti.

Biskopsgården och Lärjedalen har lyckats minska sina underskott medan Askim och Frölunda går ännu mer back än vad som förväntades i delårsrapporten.

Vid upphandlingen av vuxenutbildningsplatser för 2003 och 2004 valde vuxenutbildningsnämnden att till stor del köpa tjänsterna från andra utbildningsföretag än Studium. Detta förfarande har tidigare i år kritiserats skarpt av kommunens revisorer. En stor del av Studiums anställda blev övertaliga och verksamheten har till stor del avvecklats.

– Studiumförvaltningens kostnader beräknas bli något lägre än vad vi tidigare räknade med, 122 miljoner kronor. Och en del av omställningsproblemen kvarstår att lösa under 2004, säger Eva Hannerz.

Personalökningarna har upphört

Göteborgs kostnader inom socialbidragsramen, det vill säga försörjningsstöd och boende inom individ- och familjeomsorg, ligger kvar på 1,2 miljarder kronor. Jämfört med augusti är förändringen att kostnaderna för boende har ökat medan försörjningsstödet minskat.

Andelen tillsvidare- och heltidsanställda i kommunen har ökat och andelen vikarier minskat. Men de stora personalökningarna från tidigare år har upphört.

Den totala sjukfrånvaron har minskat lite jämfört med oktober förra året och det är kvinnornas sjukskrivningar som minskat från 9.8 till 9.3 procent. Männens ligger kvar på 5.2 procent. Fortfarande är sjukfrånvaron mycket hög, mellan 11 och 12 procent, för vissa yrkesgrupper som till exempel hemtjänst, kök och städ.

25 miljoner back för Gatubolaget

Kommunens bolag går betydligt bättre än i oktober förra året men prognosen för hela året är något sämre jämfört med delårsrapporten.

Resandet med kollektivtrafiken minskar och det är också oklart vad Västtrafiks nya avtal med kommunerna i Västra Götaland får för ekonomiska konsekvenser för Göteborgs Stad.

Gatubolaget rapporterar ett förväntat underskott med 25 miljoner kronor vilket är en kraftig försämring jämfört med läget i augusti. I underskottet ligger till största delen kostnader för omstruktureringen av Gatubolagets entreprenadverksamhet.

Balder gav rekordsäsong

Liseberg har förbättrat sitt resultat med nästan fyra och en halv miljon kronor sedan augusti. Detta tack vare en rekordsäsong, 2.743.000 besökare är 200.000 fler än förra året.

Den nya attraktionen Balder har gjort 1.200.000 åkturer sedan den invigdes i april. Lisebergs totala vinst i år beräknas bli nästan 65 miljoner kronor.

Rondo har också gått mycket bra under hösten och väntar en vinst på drygt 19 miljoner kronor.