Göteborgs stadskärna ska expandera över älven och på sikt inkludera Backaplan. Redan till 2012 ska 1.600 lägenheter vid Östra Kvillebäcken stå klara. Det blir startskottet på en stor förändring av Backaplan. Men först ska den detaljerade översiktplanen ut på samråd. Det beslutade byggnadsnämnden på tisdagen.

Förslaget kommer nu att ställas ut under våren i Traktören, Älvrummet och på Backaplan. Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden och det är stora förändringar som väntar. Bara på Backaplan är tanken att det ska bo omkring 10.000 personer år 2025.

– Räknar man bort några få villor bor det ingen alls i det här området idag, säger planarkitekt Anders Svensson.

Det innebär totalt mellan 4.000 och 5.000 nya lägenheter de närmaste två decennierna, förutom utökad volymhandel.

B &W-huset rivs

Parallellt med att de första lägenheterna byggs i området ska KF:s lagercentral vid Backavägen rivas och där kommer man att uppföra 30.000 kvadratmeter volymhandel. När det är klart kring 2012 ska Coop Forum flytta dit och då kan det gamla slitna B&W-huset rivas.

– Då hoppas vi att vi har detaljplaner framme och kan börja bygga kvarter där, säger Anders Svensson.

Utbyggnaden kommer att ske i flera etapper och på sikt skapa en bra mix av bostäder och handel. Handelsutredningar visar att området har goda förutsättningar att utvecklas till ett livfullt centrum med fördubblade handelsytor jämfört med idag.

Mot hållbar utveckling

Fokus ligger på att bygga hållbart. Alla huvudgator ska få cykelbanor, nya cykelvägar föreslås, liksom ett antal nya cykelförbindelser till angränsande stadsdelar för att knyta ihop områdena.

Parker, små torg och andra offentliga rum för möten och aktiviteter är ett viktigt inslag i planen. Grönområdet kring Kvillebäcken föreslås få större plats och rustas upp till en stadsdelspark.

772E.jpg

På de orange ytorna föreslås blandstad med bostäder och tyngdpunkt på cityhandel/service. På de gula ytorna föreslås blandstad med bostäder och på de bruna blandstad med tyngdpunkt på volymhandel och service. De blå ytorna markerar föreslagen pendeltågsstation.

Fotnot:
Hela samrådshandlingen kommer att läggas ut på webben hos Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden utveckling AB på onsdag kl 10.00