Ögonblicksbilder och otillräcklig information riskerar att styra Göteborgs Stads introduktion av flyktingar. Det finns brister i ledning och styrning på både verksamhets- och stadsdelsnivå. Det saknas också pålitlig uppföljning av ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet. Det framgår av en ny rapport från stadsrevisionen.

”Brister i samordningen och svårigheter att skaffa sig en enhetlig bild över introduktionsinsatserna genomsyrar hela granskningen” skriver revisorerna som granskat hur Göteborgs Stad sköter introduktionen av flyktingar och nyanlända flyktingar.

De skriver bland annat också att kommunens introduktionen bara delvis svarar upp till kommunfullmäktiges mål och de nationellt ställda målen och att verksamheternas arbete är starkt präglat av att lösa situationer ”här och nu”.

Revisorerna har intervjuat ledande tjänstemän i Göteborgs Stad, studerat dokument och gjort deltagandeobservationer.

Fotnot:
Rapporten i sin helhet finns att ladda hem på Stadsrevisionens webbplats (se länk nedan).

7E44_2.jpg

Flyktingmottagning i Göteborg har legat på cirka 1.200 personer per år sedan 1985 med en kraftig topp runt 1994-95 och en mindre topp 2006. Källa: Stadskansliet.

1609