Stadsrevisionen visar på brister när det gäller Göteborgs stads sätt att hantera personal som blivit övertalig. – Det är för dålig rörlighet inom staden och det tar för lång tid att hitta nya uppgifter åt dem som blivit övertaliga, säger Ola Sabel på Stadsrevisionen.

– Vi har precis fått rapporten till oss och ska nu noga studera och ta till oss av förbättringsförslagen, säger Rigmor von Zweigbergk på Stadskansliet.
 Stadsrevisionen har granskat hur 1.000 personer, som under i huvudsak de senaste fem åren blivit övertaliga inom Göteborgs stad, har hanterats av kommunen.
 
– Det vi ser är att betydande förbättringar kan göras när det gäller att få till stånd en mer effektiv omställning och därmed också en effektivare kompetensförsörjning, säger Ola Sabel.
 
Resultatet av granskningen visar att tiden för att lösa en övertalighet varierar från några månader upp till flera år.
 
– Det är olika villkor i olika delar av staden och det är inte bra. Vi vill se en större koncernsyn i staden. Organisationen är decentraliserad och då blir det lätt att man bygger murar mellan sig, säger han.
 
Han tror visserligen att man gör vad man kan på Stadskansliet, men det är viktigt att ledarna för frågan högre upp och låter den bli strategisk.

Det finns sedan några år en särskild omställningsrutin i kommunen som talar om hur man ska gå tillväga.
 
– Den följs till en del, men i den finns också ett tolkningsutrymme. Det krävs bättre samordning och systematik, säger han.
 
Svårt att få information
 
Stadsrevisionen riktar även kritik mot uppföljningen av personalomställningarna.
 
– Effekten av omställningarna följs upp för dåligt, både när det gäller hur det går för medarbetarna och hur organisationerna påverkas.
 
Om inte omställningen sköts effektivt finns det risk för att övertaliga medarbetare går kvar i organisationen utan någon ny lösning under lång tid.
 
– Det är ingen bra personalpolitik, jag tror inte man mår bra av det även om man har sin försörjning tryggad, säger han.
 
Många företag har idag kommit långt när det gäller kompetensutveckling och personalomställning. Även om det är svårt att direkt göra jämförelser mellan ett stort företag som Ericsson och Göteborgs stad menar Ola Sabel att det går.
 
– Stora organisationer har likheter oavsett om de är offentliga eller kommersiella, säger han.
 
Med en riktigt bra kompetensutveckling kan man ofta undvika att behöva flytta på folk, men forskning har visat att det är svårt i stora organisationer att undvika personalomställningar.
 
Men att det går att komma långt även i en kommunal organisation har Stockholm visat menar Ola Sabel.
 
– Där har man lyft upp frågan på strategisk nivå och organiserat sig för att hantera omställning.
 
Mer externa lösningar
 
Av de 1.000 personer som granskningen i Göteborgs stad gällt har mindre än fem procent, alltså mindre än 50 personer, fått nytt arbete utanför kommunen.
 
– Kommunen måste bli bättre på att hitta externa lösningar.