Kommunfullmäktige antog nya handlingsplaner. Rätt till äldreomsorg och förskola som tar hänsyn till språk och kulturell identitet. Det är två av punkterna i de handlingsplaner som antogs av Göteborgs kommunfullmäktige den 10 september och som ger ett förstärkt skydd för nationella minoriteter i Sverige.

De fem nationella minoriteterna i Sverige har enligt lag rätt att bland annat få bevara och utveckla sin egen kultur och sitt eget språk, få information om sina rättigheter och ha inflytande frågor som berör dem. Lagen förstärktes den 1 januari 2019 och ger kommunerna ett tydligare ansvar i vissa frågor.

Som en följd av det har Göteborgs Stad arbetat fram två handlingsplaner som antogs av fullmäktige i förra veckan, den 10 september. Planerna är ett sätt att föra kommunens ansvar tydligare och vara en vägledning för vad som behöver göras för att efterleva lagen.

– Genom de här styrande dokumenten sätter Göteborgs Stad fokus på hur vi ska stärka vårt arbete med nationella minoriteter och det ansvar vi har som finskt förvaltningsområde. Det visar att det här är politiskt prioriterat, säger Johanna Franzén, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Tagits fram i dialog

Handlingsplanerna har tagits fram i dialog med de nationella minoriteterna och i samarbete med de berörda förvaltningarna inom Göteborgs Stad. Och det är framför allt de stora verksamheterna som grundskola, förskola, socialtjänst och äldreomsorg som berörs, men även till exempel kultur och bibliotek.

De förstärkta rättigheterna innebär bland annat att barn har rätt till en förskola som tar hänsyn till deras egen kultur, till undervisning i de nationella minoritetsspråken i skolan och att äldreomsorgen ska ta hänsyn till brukarens kulturella identitet. Det kan innebära att det ska finnas någon i personalen som kan eller har insyn brukarens språk och kultur.

Omfattar all verksamhet

Men lagen omfattar all kommunal verksamhet, till exempel när det gäller rätt till information om rättigheter på det egna språket. Göteborgs Stad är sedan 1 februari 2011 del av finskt förvaltningsområde, vilket innebär att finska språket har förstärkt skydd i lagstiftningen. Därför finns en separat plan för det arbetet.

– Vi behöver lyfta de här frågorna och kunskapen om nationella minoriteter. Det handlar om att främja minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk i Sverige. Och här är barns utveckling av sin kulturella identitet och sitt minoritetsspråk särskilt prioriterat, säger Johanna Franzén.

För att sprida information om det förstärkta skydd som lagen ger minoritetsgrupperna har Romano Center i Väst och stadsledningskontoret arbetat fram en film. Den finns på elva språk och berättar kortfattat om vilket stöd och vilken service den som tillhör en nationell minoritet har rätt till.