Hållbara Göteborgsexempel visas upp. Snart avslutas regeringens fyraåriga satsning på hållbar stadsutveckling. Under åren har 98 olika projekt genomförts runt om i landet – nu visas resultaten upp på en stor konferens på Chalmers. Arena hållbar stad pågår 6-8 november.

Delegationen för hållbara städer är regeringens satsning för att Sverige ska ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling. 2008 tillsattes delegationen – bestående av bred expertis inom området – som sedan dess har delat ut drygt 350 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till 98 demonstrationsprojekt.

Nu avslutas satsningen med en stor konferens som sammanfattar de erfarenheter som gjorts.

– Hur långt har vi kommit? Vad har regeringens satsning betytt? Tanken med konferensen är att visa goda exempel och diskutera hur vi kan gå vidare, säger Susanne Björklund på Mistra Urban Futures, en av arrangörerna av Arena hållbar stad.

Goda exempel
Samtliga projekt som fått ekonomiskt stöd har haft ambitionen att skapa attraktiva och socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara stadsmiljöer. De ska bidra till att minska utsläppet av växthusgaser och ska fungera som goda exempel på integrerad planering och tillämpad miljöteknik.

Flera projekt visar på möjligheterna att ställa om stadsmiljöer byggda under rekordåren.

– Energieffektiva renoveringar av miljonprogram har gjorts på flera håll i landet, bland annat i Örebro och Malmö. Där har man också fått med andra saker än rena energivinster – bättre transporter och möjligheter till egna odlingar, säger Susanne Björklund.

En av förebilderna är Gårdsten som var tidigt ute med att renovera energieffektivt. Gårdsten är också ett av de områden som får studiebesök av konferensdeltagarna.

Studiebesök i Göteborg
Andra goda Göteborgsexempel som visas upp är Kvillebäcken, visionerna för Älvstaden och Återbruket återvinningscentral där 75 procent av 500 ton insamlade prylar säljs vidare.

På Passivhuscentrum får deltagarna veta mer om hur tre kommunala bostadsbolag energieffektiviserat.

– En skola i Lerum producerar sin egen energi, och i bostadsområdet Stadsskogen i Alingsås har även skola och idrottshall byggts efter passivhusprincipen. Göteborg bidrar med Backa Röd, där Poseidon byggt om ett hus från 1970-talet till ett modernt lågenergihus, säger Susanne Björklund.

450 personer deltar i Arena hållbar stad som fulltecknades långt innan sista anmälningsdagen. Konferensen vänder sig till alla som är engagerade i stadsutvecklingsfrågor: tjänstemän och politiker, arkitekter, byggentreprenörer, fastighetsägare, forskare och miljöteknikleverantörer.

Gröna, täta och rättvisa
Tanken är också att konferensen ska fungera som avstamp för kommande satsningar, bland annat presenterar Urban Mistra Futures sitt arbete.

– I våra projekt utgår vi från tre aspekter: De ska bidra till att göra städerna mer gröna, mer täta och mer rättvisa. Rättviseaspekten handlar till exempel om att göra staden tillgänglig för alla, genom kollektivtrafik och hur områden planeras, säger Susanne Björklund.

I december lämnar Delegationen för hållbara städer sin slutrapport till regeringen.