För ett år sedan invigdes Dialoga i Göteborg, ett kunskapscenter som ska hjälpa kommunanställda i deras arbete mot våld i nära relationer. Efterfrågan på utbildning har varit stor och den nya hemsidan fick över 17 000 besökare första halvåret.

Många kommunanställda möter kvinnor och barn som upplevt våld i nära relationer. För att personal inom till exempel socialtjänsten, skolan och äldreomsorgen lättare ska upptäcka utsatthet och bättre kunna hjälpa invigdes i mars 2009 Dialoga Relationsvåldscentrum.

885 personer har gått kurs

Centrat erbjuder bland annat utbildning och nätverksbyggande till kommunanställda i Göteborgs Stad och tio andra västsvenska kommuner.

– Vi har fått ett väldigt positivt och stort gensvar på de aktiviteter vi erbjuder kommunerna, och vi har haft fullt på utbildningarna, säger Göran Lindén på Dialoga.

Totalt har 885 personer gått Dialogas utbildningar. Det har rört sig om så kallade basutbildningar, som det är tänkt att alla kommunanställda så småningom ska få möjlighet att gå, och spetsutbildningar för vissa grupper.

Har startat olika nätverk

En spetsutbildning har handlat om att förstärka barnperspektivet och erbjudits de som arbetar inom social resursförvaltning. En annan har handlat om att möta pappor med våldsproblematik, och där har anställda i Biskopsgården fått vara försökskaniner. Nu ska Dialoga erbjuda den utbildningen till alla kommunanställda. Om en månad startar första omgången, och kursen är fulltecknad.

– Vi har 40 platser och det är 56 personer anmälda.

Dialoga har också startat olika nätverk. Bland annat har man vänt sig till kommunanställda som är ganska ensamma i sin roll, till exempel samordnare mot våld i olika stadsdelar i Göteborg.

17 000 besök på webben

– Vi ordnar så att de får träffas och utbyta erfarenheter, och vi erbjuder också fördjupningsseminarier.

Flest människor har Dialoga nått ut till via webben. Hemsidan blev klar sommaren 2009 och hade under första halvåret över 17 000 besökare.

Sammantaget hoppas Göran Lindén att kunskapscentrats insatser ska hjälpa kommunanställda att stävja våld i nära relationer.

Äldreomsorgspersonal på tur

– Förhoppningen är att de kommer att vara mer kvalificerade i mötet med våldsutsatta kvinnor och barn, både när det gäller att upptäcka och att ge stöd, hjälp och skydd, säger han.

Dialoga kommer nu att fortsätta sitt arbete genom att erbjuda fler kommunanställda möjlighet att gå basutbildningar. Närmast på tur står de som arbetar inom äldreomsorgen. Centrat ska också starta fler nätverk, och vara med och ta fram en handbok för de som arbetar inom socialtjänsten.

– Sedan ska vi göra en inventering av goda exempel på hur man lyckats införliva arbetet mot våld i det ordinarie arbetet i kommunerna, så att det får en hållbarhet över tid.

Fotnot:
Alla landets kommuner har sedan 2007 ett lagligt krav på sig att ge stöd och hjälp till kvinnor och barn som drabbats av våld. Dialoga delar lokaler med VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum, som erbjuder utbildning om relationsvåld till regionens 43 000 anställda inom hälso- och sjukvården.