Den interna kontrollen av rutinerna för utbetalning av socialbidrag har betydande brister. Det konstaterar stadsrevisionen efter att ha granskat fem stadsdelars hantering av ekonomiskt bistånd.

Varje år gör Göteborgs Stad omkring 23.000 utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Det sker via ett stordatorbaserat IT-system. 1.800 handläggare inom stadsdelsförvaltningarnas individ- och familjeomsorg använder systemet.

Otillräckligt IT-stöd för kontroller

Nu visar en granskning som stadsrevisionen genomfört att stadsdelarnas interna kontroll av utbetalningsrutinerna har betydande brister. I ett första skede granskades samtliga utbetalningar under perioden juli 2003 till och juni 2004.

Därefter gjordes uppföljningar genom stickprov i stadsdelarna Biskopsgården, Gunnared, Lärjedalen, Bergsjön och Lundby.

– Det är en stor mängd ärenden som hanteras och det nuvarande IT-systemet ger inte tillräckligt stöd när det gäller kontrollrutiner. Alla system behöver kompletteras med manuella kontroller, men med det här systemet krävs fler, säger Christin Wrangstedt.

Därför är de stickprovskontroller som utförs i efterhand väldigt betydelsefulla. Att vissa av stadsdelarna saknar rutiner för hur stickproven ska utföras och hur resultaten ska dokumenteras kritiseras av stadsrevisionen.

Ny upphandling på gång

Dessutom upptäcktes brister i de så kallade behörighetsprofilerna. Som det är nu kan en handläggare både besluta om ett nytt ärende, lägga upp bankkontonummer och besluta om utbetalning.

– Den här kedjan måste brytas. Det är viktigt hur arbetet organiseras, just för att undvika att en enda person har allt för många uppgifter, säger Christin Wrangstedt.

En del stadsdelar brukar också rensa ut ekonomiskt material ur akterna när ett ärende avslutas – trots att kvitton, fakturor och annat verifikationsmaterial måste arkiveras.

Just nu förbereder Göteborgs stad en upphandling av ett nytt IT-stöd för välfärdsområdet.

”Viktigt att internkontrollen förbättras”

– Vi tycker det är angeläget att våra erfarenheter beaktas så att man ställer krav på att fler kontroller kan ske maskinellt, säger Christin Wrangstedt.

Tidigare i höst uppmärksammades ett bedrägeri med socialbidragsutbetalningar i Centrum. En kvinna som arbetat på dataenheten lyckades betala ut stora belopp till sin bror i en annan stadsdel. Stadsrevisionens granskning är inte föranlett av det ärendet – en särskild granskning pågår men är ännu inte avslutad.

– För att undvika den här typen av händelser är det viktigt att internkontrollen förbättras. Då minskar risken för bedrägerier, säger Christin Wangstedt.