I Göteborg kostar äldre- och handikappomsorgen betydligt mer per invånare än vad den gör i Malmö och Stockholm. För verksamhetsområden som kultur, fritid och förskoleverksamhet är kostnaderna däremot lägre. Det framgår av rapporten ”Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2003”.

För sjuttonde året i rad ger Svenska kommunförbundet i samarbete med Statistiska Centralbyrån ut boken ”Vad kostar verksamheten i din kommun?”.

Skillnader på flera områden

Över 200 nyckeltal presenteras och syftet med rapporten är att det ska gå att göra jämförelser mellan landets kommuner. En kostnadsjämförelse mellan de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö visar att siffrorna skiljer sig åt på flera områden.

För Göteborgs kommuns sammanlagda verksamhet var kostnaderna förra året 41.055 kronor per invånare. I Malmö var motsvarande siffra 43.857 kronor och i Stockholm 38.836 kronor.

Omsorg om äldre dyrast i Göteborg

Även uppdelat på olika verksamhetsområden, som till exempel utbildning, fritid eller kultur, skiljer sig kostnaderna åt mellan de olika kommunerna. Äldre- och handikappomsorgen kostade 13.294 kronor per invånare i Göteborg, medan motsvarande nyckeltal för Malmö var 11.967 kronor och för Stockholm 12.192 kronor.

Men då är inte samtliga intäkter, som taxor, avgifter och hyresintäkter medräknande, vilket är fallet när man talar om nettokostnaden. Det vill säga den kostnad som finansieras med hjälp av endast skattemedel.

Jämför man i stället nettokostnaden skiljer sig de tre städerna inte nämnvärt åt.

Svårt veta varför siffrorna är olika

– En orsak till den stora skillnaden mellan kostnad och nettokostnad kan vara att äldreomsorgen i Göteborg är mer i egen regi jämfört med Malmö och Stockholm där den är mer i enskild regi, förklarar Peter Westlund, chefsekonom på Göteborgs stadskansli.

Varför kostnaderna för olika verksamheter skiljer sig åt mellan olika kommuner framgår inte alltid av rapporten. Några förklaringar som ges är skillnader i befolkningsstruktur och politiska prioriteringar.

Manar till försiktighet

Både rapportens författare och Peter Westlund uppmanar till viss försiktighet vid jämförelser av kommunernas nyckeltal.

– Rapporten ger inga sanningar, utan är mer till för att titta på och sedan gå vidare. Dels finns det problem med definitioner av olika verksamhetsområden. Till exempel gränsdragningen mellan äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg kan vara olika i olika kommuner, säger han och fortsätter:

– Inom förskola och skola kan även lokalkostnader fördelas på olika sätt. Det är ett annat exempel som ställer till problem vid jämförelser.