Forskare ska följa Stockholm, Göteborg och Malmö. Hur går arbetet med att minska ojämlikhet när det gäller hälsa och livsvillkor i Stockholm, Göteborg och Malmö? Det ska ett nystartat forskningsprojekt nu ta reda på.

I snart tio år har de tre största städerna i Sverige haft som mål och arbetat för att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa för sina invånare. Arbetet i de tre städerna har en del likheter, bland annat att flera politikområden är involverade, men det skiljer sig också åt.

Under året pågår ett forskningsprojekt – Storstädernas jämställdhetsarbete – som ska studera, jämföra och dra lärdomar av städernas jämlikhetsarbete.

– Projektet handlar om att förstå hur städerna organiserat sitt jämlikhetsarbete och om det skiljer sig från vad de sagt att

Foto: Oliver Cole, Unsplash

de vill uppnå. Det handlar om att se hur jämlikhetsfrågorna får fäste i olika förvaltningars vardagliga arbete, men också hur olika nätverk byggs upp för att nå målen. Det är även viktigt för storstäderna att lära sig av varandra nu när jämlikhetsarbetena har startats, vad fungerar i de olika städerna och varför? säger Joakim Forsemalm, docent i etnologi och projektledare.

I Malmö bygger arbetat för en socialt hållbar utveckling på Malmökommissionens slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 2013. I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete för ett Jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. I Stockholm tillsattes en kommission för ett socialt hållbart Stockholm 2015, då presenterades en första övergripande rapport kallad ”Skillnadernas Stockholm”.

Projektet Storstädernas jämlikhetsarbete pågår under 2019 och bedrivs gemensamt av Mistra Urban Futures plattformar i Stockholm, Skåne och Göteborg. För att resultaten från projektet ska kunna användas för att utveckla jämställdhetsarbetet sker projektet i nära samverkan med tjänstepersoner i de tre städerna.

– Förväntningarna från Göteborgs Stads sida är att få en samlad bild över hur Sveriges tre största städer tagit sig an jämlikhetsarbetet och hur vi kan lära av varandra. Både hur man valt att ta sig an utmaningen och hur arbetet organiserats. Hur de olika städerna samverkar inom kommunen för att öka möjligheterna till förändring är en annan intressant aspekt, säger verksamhetschef Ritva Gonzalez, social utveckling/Jämlikt Göteborg på social resursförvaltning.