Letar med ljus och lykta. Fram till och med nästa år räknar Göteborgs Stad med att behöva anställa 1 000-1 500 personer för att kunna bemanna fler boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Enligt prognosen kommer det behövas ytterligare cirka 1 000 platser i transitboende. Därutöver behövs även fler platser i långsiktiga boenden.

– De stora utmaningarna nu är bemanningsfrågan och att tempot är så högt. Vi behöver gå upp från 1 000 till 2 000 platser ganska omgående. Det ställer höga krav på att vi hittar fastigheter och att vi kan bemanna boendena, säger Michael Ivarson, direktör på social resursförvaltning.

Under den senaste tiden har cirka 150 personer anlänt varje dygn till Centralstationen eller Stenaterminalen. Många är familjer som flyr från kriget i Syrien. Andra kommer från exempelvis Afghanistan, Somalia eller Eritrea. En del av flyktingarna är ungdomar som kommer själva. Det gäller framförallt personer med ursprung i Afghanistan.

Gruppen ensamkommande ungdomar har ökat under de senaste månaderna, och tillströmningen väntas fortsätta både i år och nästa år. Bakgrunden är att situationen förvärrats, både i Afghanistan och i exempelvis Iran, dit många afghaner flytt.

Kommunen ansvarar för boendet
Medan Migrationsverket har hand om boende för vuxna och familjer ligger ansvaret för att ta emot ensamkommande flyktingar på kommunerna. Ungefär hälften av de som kommer har familjemedlemmar eller vänner i Göteborg. Det innebär att de kan bo hos dem, under förutsättning att den mottagande familjen har utretts och godkänts av socialtjänsten.

För den andra hälften ansvarar Göteborgs Stad för att erbjuda mat och husrum. Staden driver tre typer av boenden för de olika faserna i asylprocessen.

– transitboende, ett tillfälligt boende på upp till en vecka i väntan på att ungdomen registreras av Migrationsverket och blir anvisad plats i en kommun
– boende för asylsökande ungdomar under den tid som asylutredningen pågår
– boende för ungdomar som fått uppehållstillstånd

Behovet av platser är just nu störst i kategorierna transit- och asylboende. Idag finns 1 000 transitplatser som Göteborgs Stad delar med Mölndals Stad. Det behöver enligt prognosen utökas till 2000 platser.

Utmaning att hitta lokaler och personal
Social resursförvaltning, som ansvarar för boendena, söker löpande efter fler lokaler. Det kan handla om bland annat skolor, äldreboenden och föreningslokaler som stått oanvända och kan disponeras om.

Men en än större utmaning är att hitta all personal som krävs. Fram till och med nästa år räknar Göteborgs Stad med att behöva nyanställa 1 000-1 500 personer.
Man söker framförallt efter utbildade socionomer, men eftersom det råder brist på den yrkesgruppen har man även börjat öppna för andra, exempelvis personer med vård- och omsorgsutbildning från gymnasiet.

Planer på gemensam enhet
Michael Ivarson konstaterar att det är mycket logistik som behöver flyta på när en flyktingungdom precis anlänt. Eftersom Migrationsverkets mottagningsenhet ligger i Sagåsen i Mölndal tar det mycket tid att transportera ungdomarna fram och tillbaka mellan Sagåsen och transitboendena.

Nu håller Göteborgs Stad och Migrationsverket på att planera för en gemensam transitmottagning. Där skulle personal på Migrationsverket kunna möta ungdomarna på den plats där de bor, vilket skulle kunna korta ner antalet dagar de behöver vara kvar på transitboende.

– Då kan man göra registreringen, så får ungdomen sova en natt och kan sedan få sin kommunanvisning direkt, säger Michael Ivarson.