Göteborgs Stads ekonomiska resultat kan i år bli ett överskott på hela 1250 miljoner kronor. Den svenska ekonomin förbättras och konjunkturen likaså, men världskonjunkturen är bräcklig vilket gör att osäkerheten inför 2011 är fortsatt stor. Det skriver stadskansliet i sin senaste uppföljningsrapport.

Redan i våras flaggade stadskansliet för att årets överskott kan bli stort, detta tack vare ökade skatteintäkter, bromsade kostnadsökningar och inte minst det tillfälliga konjunkturstöd som regeringen sköt till för 2010.

Gasa-bromsa-effekt inte bra för verksamheten

– Skatteintäkterna har nu ökat mer än vad prognoserna visade tidigare i år, samtidigt som kostnadsutvecklingen i stadens verksamheter bromsats mer än väntat, säger Eva Hessman, budgetchef på stadskansliet.

Antalet anställda i staden har också blivit färre vilket gett minskade personalkostnader. Minskningen med 530 årsarbetare motsvarar 1,6 procent, och antalet årsarbetare är nu 33 450.

– Det ser bra ut för 2010 men det måste ställas i förhållande till 2011 där de finansiella förutsättningarna är betydligt sämre. Kommunsektorn kan i år sägas vara överfinansierad vilket ger en slags gasa-bromsa-effekt inför nästa år. En sådan ryckighet är inte bra för verksamheterna, säger Eva Hessman.

Stora överskott i flera svenska kommuner

Årets stora överskott är dock inget unikt för Göteborgs Stad.

– Så här ser det ut i många svenska kommuner. Enligt SKL:s senaste prognos har kommunsektorn ett överskott på cirka 21 miljarder, säger Eva Hessman.

Men världsekonomins utveckling är fortfarande bräcklig och många länder kämpar med sviterna av finanskrisen:

– Farhågorna kring en så kallad dubbeldipp i världskonjunkturen kvarstår, säger Eva Hessman.

Väntar på höstens budgetproposition

De ekonomiska effekterna av att staden ska vara med och finansiera det västsvenska infrastrukturpaketet är ännu inte medräknade i årets resultat.

– Denna fråga behöver hanteras inför det kommande bokslutet för 2010, säger Eva Hessman som också väntar på höstens budgetproposition från den nya regeringen.

I rapporten har stadskansliet också följt upp några av årets prioriterade budgetmål. Flera av dem ser ut att uppfyllas helt eller delvis. Det gäller bland annat målen om fler miljömåltider, bättre valmöjligheter för äldre med hemtjänst och fler fullvärdiga bostäder och meningsfull sysselsättning för göteborgare med psykiska funktionsnedsättningar.

384 ofrivilligt deltidsarbetande

Sämre ser det ut för målet om ofrivilliga deltidsanställningar. Totalt finns i staden nu 384 tillsvidareanställda som vill öka sin tjänst från deltid till heltid.

Målen om att äldre göteborgare ska få bättre möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter uppfylls i viss mån skriver stadskansliet. Det samma gäller för målen om ökad el-effektivitet och minskad användning av fossila bränslen i stadens verksamheter.