Ska undersöka handlingsplan för öppenhet. Stadsrevisionen utsåg på tisdagskvällen Torbjörn Wikland till den oberoende aktör som ska undersöka om Göteborgs Stads handlingsprogram för stärkt öppenhet och minskad risk för oegentligheter behöver kompletteras.

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av januari förra året om en handlingsplan med satsningar på bättre intern kontroll i staden, utformning av en kommungemensam byggprocess, en ny ”whistle blower”-funktion, intern utbildning och översyn av regelverk.

Efter det har kommunstyrelsen bland annat också beslutat om att stadsledningskontoret med hjälp av en utomstående oberoende aktör ska undersöka om handlingsplanen är tillräcklig eller om den behöver kompletteras med fler åtgärder.

Rapport klar vid årsskiftet
Torbjörn Wikland är civilekonom och har tidigare arbetat med effektivitetsrevision, ekonomistyrning och internrevision inom statliga myndigheter. De senaste sju åren har han bland annat utvecklat regeringskansliets riskhantering.

Torbjörn Wikland kommer nu att anställas av stadsledningskontoret. En rapport ska vara klar vid nästa årsskifte.