Men positivt utfall 2022. Göteborg Stads senaste delårsrapport visar att staden har en god ekonomisk hushållning och det mesta pekar på att det blir ett resultat som är högre än budget. Men tuffare tider väntar när den höga inflationen och stigande räntor sätter tydligare spår nästa år.

Göteborgs Stads senaste delårsrapport har kommit. Den produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen och berättar om läget 2022 fram till 31 augusti. Sett ur det finansiella perspektivet visar utvärderingen att samtliga finansiella inriktningar uppnåtts.

Resultatet fram till augusti är 4,3 miljarder kronor – 2,1 miljarder högre än budget. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 3,3 miljarder kronor vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 1,8 miljarder.

Framför allt är det kommunen som redovisar en stor positiv avvikelse mot budget för perioden. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 3,3 miljarder kronor vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 1,8 miljarder.

– Skatteunderlagstillväxten har under året varit betydligt starkare än vad som bedömdes i budget och även realisationsvinster har varit högre, säger Magnus Andersson, ekonomidirektör Göteborgs Stad

Ökande pensionskostnader

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat även Göteborgs Stad. Den tillsammans med pandemirestriktioner i Kina har lett till en ökad inflation som i augusti uppgick till nio procent. Höjda priser på el, drivmedel och livsmedel har påverkat flera nämnder och bolag i staden.

Inflationen fortsätter att sätta spår i stadens ekonomi nästa år. Pensionskostnaderna är ett exempel som nämns i rapporten.

– Enligt den senaste bedömningen kommer stadens pensionskostnader öka från cirka två miljarder kronor 2022 till cirka 3,5 miljarder kronor nästa år. Det är en ökning med 75 procent, säger Magnus Andersson.

Räntenivåerna påverkar

 Investeringstakten i staden kommer att vara fortsatt hög för att möta krav på bostäder och verksamhetslokaler för en växande befolkning. Följden blir en ökad skuldsättning som med högre räntenivåer får genomslag på de finansiella kostnaderna på ett annat sätt än tidigare.

Konjunkturinstitutet bedömer att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under 2023. Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är dock fortsatt stark och något som lyfts i rapporten är kompetensförsörjningen.

Kompetensbrist stor utmaning

Bristen på arbetskraft är en av de största utmaningarna kommande år, både för Göteborgs Stad och andra svenska kommuner, regioner och näringslivet. Rapporteringen från nämnder och styrelser tyder på att Göteborgs Stads strategiska arbete på många sätt behöver förnyas för att möta denna utmaning.

Om Göteborgs Stad uppfyller målen för de övergripande målen och de övergripande verksamhetsmålen är det svårt att uttala sig om i rapporten. Det saknas ännu utfallsvärden för 2022.

Men med tanke på trender och historisk utveckling tror stadsledningskontoret att målen kommer att uppfyllas delvis. Den sammanvägda bedömningen av det finansiella perspektivet och verksamhetsperspektivet är därför att staden har en god ekonomisk hushållning.