Bostadsbyggande i den västra delen av Göteborgs södra skärgården kan påverka försvarets verksamhet i området och därför gäller begränsningar för vad som får detaljplaneras och byggas där.

Ny gränslinje delar upp området i öster och väster. I delar av Göteborgs södra skärgård har Försvarsmakten skjutövningar och området är därför ett så kallat riksintresse för Försvarsmakten. Detta påverkar både möjligheterna att detaljplanera för ny bebyggelse och att få bygglov för nya hus eller utbyggnader

Försvarsmakten har nu förtydligat att det är i det västra området av Göteborgs södra skärgård som de ser att ny bostadsbebyggelse kan påverka deras verksamhet. I det östra området kommer man att vara mindre restriktiv till ny detaljplanering och bygglov för bostäder.

– Försvarsmakten bevakar sina tillstånd. Blir det fler boende i ett område räknar man med att fler blir störda, vilket kan begränsa deras tillstånd, förklarar Sven Boberg, jurist på stadsbyggnadskontoret.

Ny gränslinje
Riksintresset omfattar Brännö, Vargö, Styrsö och Donsö med omgivande mindre öar och vatten. En ny gränslinje delar nu upp området i öster och väster. Öster om linjen, det område som idag är mest bebyggt och där det finns detaljplaner, kommer Försvarsmakten att vara mindre restriktiv till detaljplanering för bostäder och bygglov.

– Vi vill ju göra det möjligt för fler att bo i södra skärgården och med indelningen blir det enklare för oss att ge råd inför bygglov och planbesked och att bedöma ärenden, säger Carita Sandros som är chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

– Men hela området är fortfarande ett riksintresse där Försvarsmakten är remissinstans och kan ha synpunkter. Hur de gör sina bedömningar avgörs från fall till fall, fortsätter hon.

Inte tillåtet med Attefallshus som bostäder
Attefallsreglerna som infördes 2014 innebär att man inte behöver söka bygglov och därmed ta hänsyn till detaljplanen, bland annat för att bygga en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter (Från förste mars 2020 gäller för bostadsändamål 30 kvadratmeter), utan det räcker med en anmälan till kommunen.

Men enligt plan- och bygglagen är det inte tillåtet med Attefallshus för bostadsändamål i områden som är riksintresse för totalförsvaret. Det innebär att om man till exempel vill bygga ett extra hus på tomten i ett område där Försvarsmakten har riksintresse, får man istället ansöka om vanligt bygglov och om man får det beviljat avgörs bland annat av hur den aktuella detaljplanen ser ut.