Göteborg först i Sverige. Personer med funktionsnedsättning i Göteborg ska vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det är målet i stadens nyaste styrdokument, med en ambitionsnivå som är unik för Sverige.

”Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning” heter dokumentet, som klubbades i bred enighet av kommunfullmäktige i förra veckan.

Något liknande finns troligen inte i hela landet. Inte ens regeringen har kommit så långt i sitt delaktighetsarbete. Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att utforma en ny strategi på området. Den ska utgå från FN:s konvention om mänskliga rättigheter, vara klar sommaren 2016 och kan ”bli politik” först 2017.

”Vi ska våga vara stolta”
Men redan nu har alltså Göteborg ett program av det slag som regeringen efterlyser.

– Vi har jämfört alla större kommuners motsvarande program och inte hittat något med samma ansats. Det tycker jag vi ska våga vara stolta över, säger Lena Hasselgren, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Hon har varit med och tagit fram det nya programmet, som slår fast fem grundläggande rättigheter för alla medborgare: Rätten till demokratiskt deltagande, till omsorg, hälsa och personlig trygghet, till utbildning, till arbete och bostad samt till kultur och fritid.

Ersätter Synvändan
Programmet ställer krav på nya perspektiv, mer kunskap och bättre uppföljning av om staden verkligen erbjuder lika möjligheter. Det har tagits fram tillsammans med funktionshinderrörelsen, men perspektivet är alltså alla medborgare i Göteborg.

– Inte bara de som redan har stöd och insatser från kommunen, utan verkligen alla. Vi har ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv och tillsammans med den starka kopplingen till mänskliga rättigheter är det unikt, säger Lena Hasselgren.

Det nya programmet ersätter ett som började gälla 2004 och som först kallades Synvändan. Det omarbetades 2008, men en utvärdering 2012 visade att det inte fungerat så bra. En orsak var att det ”gapade över för mycket” och var för okänt.

– Det var ostrukturerat och förhöll sig på många olika nivåer, det var både styrdokument och handlingsplan. Resultatet blev att få kände sig berörda och inom staden var det få som kände till att det fanns överhuvudtaget, säger Lena Hasselgren.

Kortfattat program – bara åtta sidor
Det nya programmet har tagits fram i en arbetsgrupp med folk från intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet, fastighetskontoret, konsument- och medborgarservice samt stadsledningskontoret. Dokumentet är kortfattat, bara åtta A4 sidor.

– Det finns en poäng i att inte tynga ner det med en massa text, det ska vara lätt att ta till sig. Och all den forskning som vi lutar oss mot finns i referenserna längst bak, säger Lena Hasselgren.

Det nya programmet gäller tills vidare och ska utvärderas vart fjärde år. Här ställs också tydligare krav på uppföljning och utvärdering än i det förra.