Otryggt nattetid visar enkätsvar. Hur är det att bo på och omkring Avenyn, ett av Göteborgs krogtätaste och mest välbesökta områden? Som en del i arbetet med att öka tryggheten på Avenyn har stadsdelsförvaltningen Centrum skickat ut en enkät för att få fram de boendes tankar på hur det är att leva i Aveny-området. En första sammanställning är nu klar.

Över 80 procent av de som svarat tycker att det är positivt att Avenyn är en välbesökt gata med stort kulturutbud, många restauranger och med en närhet till kommunikationer. Över hälften tycker också att det är tryggt att bo på Avenyn, men en tredjedel svarar att det bara stämmer till viss del.

Urinering runt fastigheter skapar otrivsel
Otryggheten är som störst nattetid. Varannan boende har sett andra bli utsatta för våld eller hot, och nästan var femte har själv blivit utsatt. Stråken i den nedre delen av Avenyn mellan Kristinelundsgatan och Storgatan är de kvarter som upplevs som mest otrygga.

Hela 84 procent tycker att urinering runt fastigheterna är ett problem som skapar otrivsel. Nästan lika många tycker att nedskräpning är ett stort bekymmer, framför allt under helger men också i samband med matcher och studentavslutningar.

Många uppfattar det också som ett problem att det på helgkvällar rör sig många påverkade människor i området, de är skräniga och för liv. Ljudnivå förstärks på helgerna också av trafiken som många har synpunkter på. Tutande taxibilar, rivstarter från bilar och motorcyklar och bullrande kollektivtrafik stör nattsömnen. För att minska bullernivåerna föreslår flera att staden borde omvandla nu trafikerade gator till gågator.

Vill ha bättre belysning och fler toaletter
På en öppen fråga kring vad som kan göra Aveny-området tryggare att bo och leva i svarar många att patrullerande väktare och poliser kan öka den upplevda tryggheten, att belysningen borde förbättras och att de offentliga toaletterna bli fler.

Bente Greve, utvecklingschef i stadsdelsförvaltningen Centrum uppskattar att så många Centrumbor har velat dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter.

– Enkäten kommer att användas som underlag i stadens långsiktiga arbete med att utveckla hela Aveny-området men också i det löpande arbetet som handlar om skötsel och ordningsfrågor. Det är ett bra och viktigt underlag för oss och våra samarbetspartners i arbetet med att öka tryggheten, säger hon.