Göteborgs Stad bra på att samverka. Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu har utvärderats av Dalarnas högskola. Vårt Göteborg ställer fem frågor om utvärderingen till Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborgs Stad.

Hej, Zan Jankovski. Vad visar utvärderingen?
– Det är både ris och ros för kommunerna kan man säga. För Göteborgs del lyfter man samverkan där social resursförvaltning, utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, polisen, Säkerhetspolisen och Kriminalvården ingår. Vi träffas en gång i månaden, så alla kan dela lägesbilder, vilket är viktigt. Den här samverkan har också kunnat användas i en del individrelaterade fall och skarpa lägen. Saker som behöver utvecklas enligt utvärderingen är till exempel samarbetet med civilsamhället och psykiatrin.

Men vad är kunskapshus – är det ett fysiskt hus?
– Nej, det är det inte. Det är också en sak utvärderarna pekar på. Nationella samordnaren kunde valt ett namn som inte så lätt kan missförstås. Det är inspirerat av internationella beteckningar som ”Info Houses” och ”Safety Houses”, men det är inget fysiskt hus utan en samordningsfunktion med kompetens om radikalisering och våldsbejakande extremism. När Nationella samordnaren lanserade idén om kunskapshus hade vi redan påbörjat flera saker i Göteborg eftersom tillsättningen av två samordnare var klar, men också genom arbete i stadsdelarna. Så vi har helt enkelt inkluderat idén om kunskapshus i det ordinarie arbetet för att inte uppfinna nya hjul.

Så arbetet med kunskapshus har blivit ett komplement till ordinarie insatser?
– Jo, så är det.

Vilka åtgärder har vidtagits senaste tiden från Göteborgs Stad sida?
– Till samordningsfunktionen har vi idag tagit emot drygt hundra ärenden om oro. Det handlar om professionella som hör av sig och i vissa fall anhöriga. Vi ger råd, stöd och vägledning. Det kan också handla om folk som uppmärksammat spridning av propaganda. Ganska nyligen har vi nu börjat använda vår medlingsverksamhet som ett extra stöd i arbetet med individer. De kan säkerställa att ärendet omhändertas i den ordinarie verksamheten i stadsdelarna och kommer också jobba med uppföljning.
– Efterfrågan på utbildning finns kvar, men det är många som vill ha utbildning och information och vi prioriterar vissa grupper. Vi har ett uppdaterat utbildningspaket, med de tre våldsbejakande miljöerna som finns i Sverige idag. Det är den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön.

Hur har det gått med informationsdelning mellan polisen och kommunen?
– Utvärderingen lyfter det som ett förbättringsområde, men där har det faktiskt hänt en del i Göteborg senaste tiden, så det har gått åt rätt håll.