I Göteborg förekommer våld bland tolv procent av de par som söker hjälp hos kommunens familjerådgivning, oftast att mannen slår kvinnan. Siffran är något högre än riksgenomsnittet, tio procent, visar en kartläggning som presenterades på måndagen.

– Klimatet är väl hårdare i storstäderna, säger Helena Rundquist, chef på familjerådgivningen, som en tänkbar förklaring till att Göteborg ligger högre än genomsnittet.

Stor enkät gjordes förra året
– Dessutom jobbar vår familjerådgivning med ”toppen av isberget” medan stadsdelarna jobbar med basverksamheten. Så fungerar det inte i alla kommuner.

Kartläggningen har gjorts av Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare på uppdrag av Socialstyrelsen. Den bygger på en stor enkät under 2009.

Relationsvåldet kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Enkäten visar att männen i 60 procent av fallen är ensamma utövare av våldet. I 20 procent av fallen är både mannen och kvinnan våldsamma.

Skiljer paret åt när det finns risk för våld
De flesta – nästan 70 procent – berättar om våldet på eget initiativ. En ganska stor grupp beskriver att våldet inte förekommit så länge. Men hos en större grupp har våldet förekommit i två år eller mer. Nästan hälften av alla barn i materialet har på olika sätt bevittnat eller upplevt våld i hemmet.

Hur reagerar då familjerådgivningarna när de får veta att det förekommer våld i relationen? Drygt hälften av dem uppger att de inte har något särskilt arbetssätt för den situationen. Men det har Göteborg. Här har beslut tagits att familjerådgivningen inte ska arbeta vidare med sådana par.

– Vi lutar oss mot forskning som säger att det inte är bra att arbeta med paret ihop utan att man bör skilja dem åt så länge det finns risk för våld. Risken är annars att kvinnan – vad hon än säger i samtalen – blir slagen efteråt, säger Helena Rundquist.

Frågar alla om det förekommer våld
– Så snart vi får veta att det förekommer våld, hänvisar vid dem till kriscentrum för kvinnor KCK, kriscentrum för män KCM och Utväg, där finns det specialutbildade terapeuter och då bör vi använda dem.

Först när det bedöms att risken för våld är liten, kan paren börja hos familjerådgivningen igen.

– Par som kommer till oss och har problem med våld, får stöd tidigt och chansen ökar för att våldet ska upphöra. Inom Utväg når vi inte paren förrän det finns en, kanske flera polisanmälningar, säger Helena Rundquist.

– Vi frågar alla som vill komma till familjerådgivningen om det förekommer våld. I så fall hänvisar vi dem till KCK och KCM. Men ändå händer det ibland att våldet inte kommer fram förrän långt senare i samtalen.

Socialstyrelsen har gett ut nya riktlinjer
Strax före jul kom nya riktlinjer från Socialstyrelsen om hur kommunerna bör arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn. Där slogs det bland annat fast att kommunerna bör kartlägga hur många som är drabbade.

– Vi har ett samarbete med polismyndigheten, som innebär att vi får möjlighet att träffa varje polisanmäld man i relationsvåld. Vi kommer att motivera männen till att ta emot stöd och behandling och i de fall där det behövs erbjuda ett tillfälligt boende, säger Helena Rundquist.

Mörkertalet är stort
Även kvinnan och barnen kommer att erbjudas stöd via Utväg.

I Göteborg rör det sig om ca 600 polisanmälningar per år, men mörkertalet är stort.

– I BRÅ’s senaste rapport redovisades att tio procent av alla barn bevittnar våld i hemmet. Det är mycket allvarligt eftersom vi vet att detta leder till nya förövare, säger Helena Rundquist.