228.000 praktikveckor, motsvarande 5.700 helårsjobb, behövs i Göteborg i år och efterfrågan växer hela tiden. Det visar en kartläggning som stadskansliet gjort. "För att klara av en ökad efterfrågan på praktikplatser måste vi bli bättre på att samordna behoven", säger Anders Hansson, processledare på stadskansliet.

Behovet av praktikplatser har ökat under många år. Stadskansliets kartläggning, som nyligen presenterades för tjänstemän och politiker, visar att olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder i år behöver cirka 70.000 veckor, medan grundskola, gymnasium och komvux sammanlagt behöver lika många.

Till det kommer platser för arbetsplatsförlagd utbildning från Svenska för invandrare (sfi), kvalificerad yrkesutbildning (KY) och inom högskolan och universiteten.

Ska se över gemensamt IT-stöd

Inom utbildningssektorn har varvning av teori och praktik gjort att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ökat. Genom regeringens satsning på lärlingsutbildningar kommer gymnasieskolans efterfrågan på praktikplatser också att öka. Dessutom ska alla platser inom den nya sfi-utbildningen innehålla praktik, helt individanpassad för varje elev.

– Stadsdelarna satsar också stort på de grupper som i dag har någon form av försörjningsstöd. Som ett led att få ut dessa grupper i arbete har praktiken en central roll, säger Anders Hansson.

För att möta det ökande behovet har Göteborgs Stad nu satt ihop en arbetsgrupp med Anders Hansson som sammankallande.

– Vi ska se över hur vi kan bli bättre på att samordna och ta fram nya praktikplatser. Vi behöver också se över behovet av ett gemensamt IT-stöd, det saknas idag Det finns ett antal olika IT-stöd som inte kommunicerar med varandra. I ett första skede skall vi se om något av dessa går att använda, säger han.

Ökad konkurrens om arbetskraften

– Det är många aktörer inblandade, och som gör ett mycket bra jobb, men det finns mycket som kan göras än bättre.

För Göteborgs Stads del är praktikfrågan också viktig ur ett rekryteringsperspektiv. Stora pensionsavgångar väntar och den allt lägre arbetslösheten gör att konkurrensen om den framtida arbetskraften ökar.

– Då är praktik och arbetsplatsförlagd utbildning en väg att säkerställa nya medarbetare i staden, säger Anders Hansson.