Kvinnor och män bemöts lika. Vidare Vägar, som ger stöd till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd i Majorna-Linné, arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Det har bland annat inneburit att fler kvinnor fått arbetsträning. Nu uppmärksammas projektet på en konferens i Bryssel.

På konferensen ska Vidare Vägar presentera hur projektet arbetat med att integrera jämställdhetsperspektivet i alla delar av verksamheten.

– Att just vårt projekt uppmärksammas beror på att vi arbetet väldigt målmedvetet med jämställdhet. Vi har lagt ner mycket tid – och då ger arbetet också resultat, säger projektledare Henrietta Nyberg.

Kvinnor och män bemöttes olika
Vidare Vägar är ett treårigt EU-projekt som startade i april 2010. Det vänder sig till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd och metoderna som används är arbetsträning, jobbcoachning, praktikplatser och handledning.

Redan från början fanns fokus på jämställdhet. Vad var till exempel förklaringen till att socialkontoren hänvisade fler män än kvinnor till projektet?

– När vi tittade närmare upptäckte vi att kvinnor och män fick olika bemötanden. Kvinnorna erbjöds samtal medan männen i större utsträckning fick delta i aktiviteter och arbetsträning, säger Henrietta Nyberg.

Könsuppdelade mål
För att kunna arbeta systematiskt med jämställdhetsfrågorna har Vidare Vägar haft hjälp av Sandra Moberg, utvecklingsledare för mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet i Majorna-Linné. Hon har bland annat sett till att projektets mål och statistik delats upp i två delar – för kvinnor respektive män.

– Om man ska arbeta framgångsrikt med jämställdhetsfrågor krävs kunskap, säger Henrietta Nyberg.

Det målmedvetna arbetet med jämställdhet att gett flera positiva effekter. Fler kvinnor har fått arbetsträning och fler socialsekreterare har börjat jobba med jämställdhet. Även projektdeltagarna är mer nöjda.

– Vi anpassar stödet efter individen, men jämställdhetsperspektivet har gjort oss mer medvetna. Det gäller att hitta en balans mellan att ställa krav och vara förstående, säger Henrietta Nyberg.

Hälften har egen försörjning
Vidare Vägar har plats för 60 långtidsarbetslösa med försörjningsstöd, och om någon får jobb eller börjar studera erbjuds platsen till någon annan. Hittills har 49 procent av kvinnorna och 51 procent av männen gått vidare och är nu självförsörjande.
Konferensen i Bryssel arrangeras av EU-kommissionen i samarbete med ”European Practice on Gender Mainstreaming”. Deltagarna är bland andra EU-parlamentariker och representanter från olika nationella departement.

Vidare Vägar medfinansieras av svenska EFS-rådet och är ett av de projekt som Tema Likabehandling sprider kunskap om.