Flest anmälda olyckor för grundskolebarn. Barn mellan sex och 15 år är den åldersgrupp som oftast råkar ut för olyckor. Enligt statistik från det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon anmäldes en skada för vart femtionde grundskolebarn i Göteborg förra året. Att ramla eller skada sig i samband med lek eller idrott är de vanligaste orsakerna.

Alla barn och ungdomar som går i förskola, grundskola och gymnasium i Göteborgs Stad omfattas av en olycksfallsförsäkring. Den täcker bland annat kostnader för läkar- och tandläkarvård, hjälpmedel och förstörda kläder och glasögon.

Olika åldrar innebär olika risker
Under 2013 anmäldes skador för i genomsnitt 1,7 procent av stadens 113 252 barn och ungdomar. Orsakerna till skadorna varierar kraftigt beroende på ålder. I förskoleåldern beror hälften av olyckorna på att barnen ramlar, vilket leder till skador i ansikte och hals och på tänder. I grundskoleåldern har barnens balans uppenbarligen förbättrats. Då har olyckorna som beror på att barnen ramlar sjunkit till en femtedel, medan spel, träning och lek står för en ungefär lika stor andel.

Bland gymnasieeleverna kommer andra skadetyper in. Sex procent av anmälningarna gällde slag/misshandel och en lika stor andel av att ungdomar hade blivit påkörda eller själva krockat.

Gäller även utanför skolan
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, oavsett om skadan inträffar i skolan eller på fritiden. För barn i förskole- och grundskoleåldern visar statistiken att nästan hälften av olyckorna sker på skoltid. Bland gymnasieungdomar är det vanligare att man skadar sig under fritiden. Där stod skador i samband med egen idrott och träning för en dryg tredjedel av anmälningarna.

Göta Lejon gör en ny upphandling av försäkringen vart tredje år. Just nu är den tecknad via Länsförsäkringar.
Många föräldrar har en privat barnförsäkring, som ger skydd vid olycksfall och sjukdom. En del tänker kanske inte på att barnen då blir dubbelt försäkrade mot olyckor. Men det finns alternativ.

– I den här försäkringen har man rätt att lägga till bara just sjukdelen. Det är ett av våra krav när vi gör upphandlingen, säger Anne-Lise Perica, försäkringssamordnare på Göta Lejon.

Alla känner inte till försäkringen
Inför höstterminen varje år får alla föräldrar till skolbarn i Göteborg ett utskick om försäkringen via skolorna. Men Anne-Lise Perica misstänker att informationen ändå inte når fram till alla. Detta eftersom antalet anmälningar varierar mellan stadsdelarna.

– De senaste två åren har vi sett att det är väldigt mycket färre anmälningar i Angered än i andra stadsdelar. Det tror vi inte beror på att man skadar sig mindre där, utan det har nog snarare göra att man har mindre kännedom om försäkringen.

Troligen är det inte bara i Angered som barn råkar ut för olyckor utan att föräldrarna anmäler det till försäkringsbolaget. Göta Lejon har ingen möjlighet att få fram information om hur många skador som inte anmäls. Men en aktuell rikstäckande undersökning av försäkringsbolaget If visar att tre av fyra tillfrågade föräldrar inte vet, eller är osäkra på, vilket försäkringsskydd kommunen ger.