Det ekonomiska läget för Göteborgs Stad är fortsatt tufft men en viss ljusning kan anas. Återhämtningen kommer dock att bli svår och utdragen. Årets resultat väntas bli ett underskott på 100 miljoner men möjligheterna till nollresultat har ökat. Det konstaterar stadskansliet i sin senaste uppföljningsrapport.

I den förra uppföljningsrapporten i maj beräknades stadens budget hamna på ett minus på mellan 300 och 400 miljoner kronor för 2009. Sedan dess har verksamheternas kostnadsutveckling bromsats och personalvolymen minskat.

”Ekonomisk balans för 2009 inom räckhåll”

Att kommunstyrelsen i våras beslutade att begränsa nämndernas rätt att använda eget kapital kan också ha bidragit till utvecklingen.

– Det finns nu större möjligheter att underskottet kan begränsas ytterligare och ekonomisk balans för staden som helhet kan vara inom räckhåll för 2009, säger Göteborgs Stads ekonomidirektör Peter Lönn.

De senaste skatteintäktsprognoserna visar på en något mer optimistisk bedömning än i våras men intäkterna utvecklas mycket svagt både i år och under 2010.

2011 blir troligen ännu tuffare

Läget för 2011 är svårbedömt men ser ut att kunna bli ett ännu tuffare år för kommunerna och det är inte klart om regeringen kommer att skjuta till ytterligare pengar utöver det konjunkturstöd som Göteborg får del av för 2010.

– Läget inför 2010 har förbättrats något i och med den bromsade kostnadsutvecklingen och det tillfälliga konjunkturstödet. De stora utmaningarna att genomföra anpassningar i verksamheterna kvarstår dock i samband med budget 2010 och inte minst inför 2011, säger Peter Lönn.

Sjukfrånvaron fortsätter minska

I årets andra uppföljningsrapport har stadskansliet också följt upp nio av de prioriterade budgetmålen och konstaterar att målet om sänkta kostnader för försörjningsstöd inte kommer att uppfyllas. Inte heller målet att det inte ska få finnas ofrivilliga deltids- och timanställningar kommer att nås under 2009.

Däremot fortsätter de senaste årens trend med minskad sjukfrånvaro bland stadens anställda. Beräknat på årets första åtta månader är frånvaron 6,6 procent, att jämföra med 10,9 procent för fem år sedan.

Fortsatt bekymmersamt för spårvägen och hamnen

Stadskansliet räknar också med att målen om ökade valmöjligheter inom hemtjänsten och fler bostäder till människor med psykisk funktionsnedsättning har goda chanser att uppfyllas.

Antalet helårsanställda har minskat med 280 personer till drygt 34.100 och väntas fortsätta minska under hösten. Samtidigt behöver Göteborgs stad rekrytera mer personal, hittills i år har 3.400 personer anställts varav 600 ungdomar under 25.

De kommunala bolagen redovisar ett något bättre ekonomiskt läge, delvis tack vare de låga räntorna. Det är dock fortsatt bekymmersamt för Göteborgs Spårvägar och Göteborgs hamn där godvolymerna minskat med sex procent sedan årsskiftet.