Foto: Göteborgs Stad

2023-12-04 | 6 min läsning
Cykel och spårväg viktiga delar i framtidens Göteborg
När Göteborg växer sker stora satsningar på infrastruktur för att göteborgarna ska kunna resa både hållbart och snabbare. Cykel och spårväg är två viktiga delar.

Infrastrukturprojekt är något som blivit vardags hos göteborgarna. Västlänkens tre delprojekt gör sig påminda med gröna plank och byggkranar och 2021 stod Hisingsbron klar. Det sker mycket och flera viktiga projekt är på väg för att Göteborg ska fungera.

Inom några år kommer en ny cykelbro underlätta resandet över Göta älv. Foto: Göteborgs Stad

Infrastrukturen byggs ut för att göteborgare och besökare ska kunna ta sig runt staden på ett effektivt sätt, men också för ett mer hållbart resande. Fler ska välja att resa med kollektivtrafiken och cykla. Inom cykel sker flera stora projekt framöver. Detta är en del av ett pågående arbete för att öka cyklandet där infrastrukturen är en viktig del.

“Infrastrukturen är grunden”

– Det är infrastrukturen som är grunden. Den behöver inte alltid vara separat cykelbana men vi vet att för att flera ska våga cykla så behövs separat cykelbana. Göteborg är som cykelstad hyfsad utbyggd men kvalitén är i flera fall inte bra, det är inte sammanhängande, berättar Malin Månsson, cykelstrateg på stadsmiljöförvaltningen.

– Det vi mest behöver göra är att förbättra kvalitén, inte minst där vi har stora flöden men för smala banor. Vi vill ha många cyklister och fotgängare, men det behövs yta för båda, fortsätter hon.

Separata cykelbanor med bra standard är en viktig del i att utveckla cykelstaden Göteborg. Foto: Göteborgs Stad

En av lösningarna är pendlingscykelstråken som kopplar samman stadens olika delar. Det kan liknas vid ett stomnät där cykelvägarna är bredare och där det är bättre framkomlighet i korsningar. Även antalet cykelparkeringar blir fler.

– Det pågår utveckling hela tiden där vi har en investeringsplan för cykelprojekt. Ett paket som vi arbetar med är korsningspunkter mellan cykel och bil. Vi ser över punkterna i cykelvägnätet. Det handlar om bättre framkomlighet och tydligare vilka regler som gäller, förklarar Malin Månsson.

Två pilotområden

För att utveckla cyklandet finns idag två pilotområden där olika åtgärder testas, Backa och Majorna-Kungsladugård. Tanken är att genom snabba och enkla åtgärder öka framkomlighet och öka trafiksäkerheten, att det ska vara enkelt och tryggt att cykla.

Utbyggnaden av Styr & Ställ fortsätter. Foto: Göteborgs Stad

– I Backa har vi ställt ut nya Styr & ställ-stationer och arbetat med fastighetsägare med cykelsommar där man kan komma och serva cykeln. Arbetsplatser har kunnat testa elcyklar. I Majorna-Kungsladugård är det fysiska åtgärder, bland annat Ekedalsgatan har fått målning och skyltning, berättar Malin Månsson.

Det handlar om att tydliggöra cykelstråken och när cykelbanan går över i blandad trafik. Ett större projekt är Såggatan där enkelriktade cykelbanor kommer våren 2024. Lärdomarna tas sedan vidare till andra delar av staden.

Nya cykelbroar

Den nya cykelbron som ska byggas över Göta älv ger bättre förutsättningar för cyklister att ta sig över. Detaljplan och genomförandestudie pågår just nu. Det finns även tankar på ytterligare cykelbroar för att överbrygga barriärer, till exempel en bro från Skansen Lejonet till Svingeln och över E45:an vid Centralenområdet.

Lindholmsförbindelsen skapar en ny innerstadsring för spårvägen och kommer avlasta spårvägsnätet i de centrala delarna. Utbyggnaden mot Brunnsbo Torg skapar nya pendlingsmöjligheter. Karta: Göteborgs Stad

Men det byggs inte bara utan även tjänster utvecklas. Styr & Ställ har funnits i staden sedan 2010 och utökas. Nu finns det över 130 stationer runt om i staden. App-tjänsten Cykelstaden hjälper användarna att hitta i staden och var till exempel cykelpumpar finns tillgängliga. En annan viktig del är att informera.

–  När någon bygger nytt har vi riktlinjer och krav på cykelparkering och kvalitet. Men i befintliga flerbostadshus kan vi inte påverka och ställa krav utan ge råd vilket vi gör, bland annat genom cykelparkeringsguide för hus.

Spårbundna satsningar ritar om kartan

Kollektivtrafiken är en annan viktig del i att skapa en fungerande infrastruktur i ett större Göteborg. Det sker flera utvecklingar för spårvägen med stor betydelse för att kunna ta sig fram snabbt och enkelt. På Hisingen sker många företagsetableringar och bostadsbyggande som ger underlag för spårväg. 2023 var det första spadtag för ny spårväg på Hisingen, något som inte skett sedan 1950-talet.

I Lindholmsallén kommer om några år spårvägen att bland annat passera Karlatornet. Visionsbild: Göteborgs Stad

Den första nya sträckan som ska vara klar 2025 går från Frihamnen till Lindholmen och är första steget i den nya innerstadsringen.

– Folk börjar vakna nu när produktionen drar i gång. Vi arbetar, just nu, på minst fem olika platser i full sving, det är mycket som ska göras, berättar Martin Stenfeldt.

“Det är mycket som ska göras”

Längre fram i tid ligger Lindholmsförbindelsen som kommer börja byggas i början på 2030-talet. Det innebär en spårvägstunnel som går från Lindholmen under Göta älv till Stigbergstorget och sedan vidare till Linnéplatsen.

– Spårvägen blir robust och snabb med riktig fart mellan hållplatserna. Restiden blir fyra minuter mellan Lindholmen och Linnéplatsen, berättar programledaren Martin Stenfeldt.

Foto: Göteborgs Stad

Det pågår också ett arbete med hur knutpunkten vid Stigberget ska utformas. På Hisingssidan kommer spårvägen att gå vidare mot Brunnsbo via det nya Backaplan som håller på att ta form. Brunnsbo torg blir sedan ny knutpunkt genom pendeltågstationen som ska byggas.

Geotekniken en utmaning

En utmaning är geotekniken, hur det ser ut under mark. Det är komplicerat vid sänktunneln under älven med svåra passager vid kajerna. Den så kallade Vegasvackan precis innan Linnéplatsen har lösts genom att tunnelsträckningen förlagts under leran och går genom berg. I och med att det har byggts och byggs många tunnlar finns mycket erfarenhet.

– Vi hämtar in kunskap från Västlänken och även Marieholmstunneln. Det finns en hög kompetens med sänktunnlar just nu, det ska vi utnyttja så mycket vi kan, det är sällan vi har så mycket tunnelkompetens, berättar Martin Stenfeldt. Det sker även erfarenhetsutbyten med Stockholm där en del av den nya tunnelbanan som går under Stockholms ström har stora likheter med Lindholmenförbindelsen.

De stora satsningarna på infrastruktur skapar förutsättningar för en stad som 2040 beräknas ha vuxit med ytterligare 115 000 invånare. Ett Göteborg som växer samtidigt som en omställning till ett mer hållbart samhälle ska genomföras är förutsättningarna för satsningarna som görs på cykel och kollektivtrafik.

Lindholmsförbindelsen tar spårvägen från Lindholmen under Göta älv och via Stigbergstorget vidare till Linnéplatsen. Skiss: Göteborgs StadPrenumerera så du inte missar något nytt!