De stora ytorna i Lindholmens tekniska gymnasium möjliggör en snabb omställning. Foto: Hannah Björk.

2023-12-21 | 4 min läsning
Flexibla byggnader – så bygger Göteborg Stad mer hållbart
De lokala behoven ändras ständigt och att bygga nytt behöver inte alltid vara lösningen. Runtom i Göteborg finns flera exempel på hur byggnader omvandlas och anpassas när behoven i området förändras.

Just nu står Sandåsskolan tom efter att ha tidigare nyttjats som flyktingboende. Foto: Stadsfastighetsförvaltningen

Sandåsskolan: från flyktingboende till förskola

Sandåsskolan i Hovås har genomgått flera förändringar under åren, nu senast som flyktingboende där skolan omvandlades för att ta emot 70 flyktingar från Ukraina. Den har tidigare varit en grundskola. Nu ska byggnaden renoveras och byggas ut för ett nytt ändamål och bli en förskola.

– Det kommer bli en trevlig miljö för en förskola och vi vill gärna behålla de hus vi har om vi hittar en bra verksamhet för dem, säger Helena Renström som är projektledare för förstudien på stadsfastigheters avdelning projekt och investering.

Förutom fördelen med att återanvända en befintlig fastighet, lyfter Helena även fram andra fördelar med att återanvända en äldre byggnad.

– Det är vackert och kanske mindre förutsägbart. Det blir ett intressant hus att både jobba och vistas i, säger hon.

Byggnaden uppfördes 1906 och har ett stort lokalhistoriskt värde, detta innebär att det även finns flera utmaningar då byggnaden ska bli en modern förskola. Krav på tillgänglighet och energieffektivisering är exempel på regler som inte fanns för 100 år sedan, men som måste beaktas vid renoveringen av ett sådant gammalt hus.

– Vi vill heller inte förvanska huset genom att tilläggsisolera på ett felaktigt sätt, säger Helena Renström.

Just nu genomförs en förstudie hur skolan ska anpassas till förskola och projektet beräknas vara färdigt våren 2026.

Skolan stod färdig 2020 och är byggd för att kunna anpassas för nya verksamheter i framtiden. Foto: Hannah Björk.

Lindholmens tekniska gymnasium: flexibel från början

Skolan stod färdig 2020 och är byggd för att kunna anpassas för nya verksamheter i framtiden. Foto: Hannah Björk.

En byggnad i staden som exemplifierar begreppet flexibilitet är Lindholmens tekniska gymnasium (LTG) som invigdes 2020. Skolan som ligger längs Norra Älvstranden och är granne med Chalmers har möjlighet att i framtiden anpassas för att inhysa andra verksamheter om behov skulle uppstå, inklusive möjligheten att omvandlas till kontorsytor om så behövs.

– Den är byggd med långa spann mellan fundamenten. Det gör så att det egentligen är stora fria ytor som kan anpassas utefter behov, säger Jan Landqvist förvaltare på stadsfastigheters avdelning förvaltning och fastighetsutveckling.

I dagsläget inhyser skolan en rad gymnasieprogram där byggnaden kan betraktas som ett läromedel. Det finns många synliga installationer som styr till exempel ventilation eller el och som används i undervisningen.

– Tanken att elever ska kunna använda sin byggnad som ett verktyg eller en lärobok för att lära sig olika saker, säger Jan Landqvist.

Hur behoven kommer se ut i framtiden är svårt att sia om. I dagsläget finns både behovet för en gymnasieskola i byggnaden och programmen har ett bra söktryck.

Ekmanska sjukhuset invigdes 1910 och 1978 byggdes sjukhuset om till vårdcentral och sjukhem. Foto: Carl Edholm

Ekmanska sjukhuset: från sjukhus till anpassad grundskola

Före detta Ekmanska sjukhuset i Örgryte står nu inför en stor omställning. Byggnaden som numera ekar tomma ska renoveras om till att bli en anpassad grundskola (kallades tidigare grundsärskola). Det finns ett stort behov av lämpliga lokaler med hög tillgänglighet och det visar sig att sjukhusets lokaler passar bra för just detta syfte. Rummen för eleverna kommer bland annat förses med ett heltäckande liftsystem som möjliggör för flytt av elever med begränsad rörelseförmåga.

– Byggnaden fanns i förvaltningens bestånd och stod oanvänt. Att nyttja befintliga lokaler som står tomma är i ett miljömässigt perspektiv bättre än att använda nya material, säger Tony Tobiasson, projektledare på stadsfastigheters avdelning projekt och investering och fortsätter:

– Men i gamla byggnader finns det även alltid osäkerheter om vilka material som använts och hur byggnaden ändrats genom åren. Den har dessutom ett varsamhetskrav vilket ytterligare påverkar möjligheterna till utvändiga ändringar av byggnaden.

Ekmanska sjukhusets omställning till anpassad grundskola förväntas vara klar hösten 2024.Prenumerera så du inte missar något nytt!