2023-12-07 | 4 min läsning

Lagarbete bakom positiv utveckling i Biskopsgården

Friskväderstorget. Foto: Niklas Maupoix
2023-12-07 | 4 min läsning
Lagarbete bakom positiv utveckling i Biskopsgården
Biskopsgården klassas inte längre som ett särskilt utsatt område enligt polisen. Den positiva utvecklingen är ett resultat av en bred samverkan mellan olika aktörer.

På uppdrag av regeringen tar polisen löpande fram en nationell lägesbild över utsatta områden i Sverige. Enligt den nyaste visar att Biskopsgården har flyttat ner på listan och inte längre är ett särskilt utsatt område.

En av aktörerna i det breda samarbetet är socialförvaltningen Hisingen som har utvecklat arbetsmetoder för att kunna sätta in rätt insatser snabbt.

Christina Alvelin. Foto: Thomas Johansson

− Att bli av med den stämpeln ger en viktig signal till alla som bor i Biskopsgården. Många trivs i sitt område och upplever en frustration över den negativa bild av området som sprids i olika kanaler. De vill i stället lyfta fram sina fina grönområden och beskriver en stark gemenskap och engagerade människor, säger Christina Alvelin, förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.

Viljan att nyansera bilden av Biskopsgården innehåller en stolthet som i sig är ett uttryck för den positiva utveckling som området går igenom.

− Så var det inte för några år sedan. Och nedflyttningen på polisens lista är ytterligare en bekräftelse på att vi är på rätt väg.

Nya arbetsmetoder

Framgångarna i Biskopsgården kan inte tillskrivas en enskild strategi, person eller aktör. De är resultatet av en rad lyckade insatser och en samverkan mellan polis, socialförvaltning, skola, bostadsbolag, lokala föreningar och civilsamhället.

Tre graderingar av utsatta områden

Särskilt utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän ovilja att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiskt hot och våld mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Många gånger har det skett en normalisering av situationen i området vilket innebär att varken polisen eller de boende reflekterar över läget i området.

Riskområde är ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte når upp till kriterierna för ett särskilt utsatt område. Läget är dock så allvarligt att det finns en överhängande risk att området blir särskilt utsatt om inte lämpliga åtgärder sätts in.

Utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till det sociala sammanhanget i området än att det finns en uttalad avsikt att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Källa: Polisen.

Läs mer: Göteborgs Stad Socialförvaltningen Hisingen

Ett av de viktigaste arbetsområden och målsättningarna har varit att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng. För att lyckas med det började socialförvaltningen Hisingen 2021 att utveckla en rad nya arbetsmetoder.

− Vi bestämde oss för att gå från att vara reaktiv till att vara proaktiva och pröva nya metoder, säger Christina Alvelin.

De skapade TUR – team för unga i riskzon och fördjupade sitt samarbete med polisen. Teamet består av socialsekreterare med lång erfarenhet av att arbeta med unga i kriminalitet och hanterar alla orosanmälningar och utredningar som rör unga som befinner sig i riskzonen för att dras in i kriminalitet. Kunskap, kontinuitet och engagemang har gjort arbetsmodellen framgångsrik.

Foto: Lo Birgersson

Förvaltningen har även skapat ett högintensivt team (HIT) som kan gå in och möta upp problem där de uppstår. Det handlar ofta om en ung person som behöver en intensiv insats med omfattade stöd under en viss period. Insatserna kan bestå av föräldrastöd, barn- och ungdomssamtal, familjesamtal, stöd att följa planering och att ha struktur i vardagen. Det kan också vara en plats i behandlingsprogram för att komma bort från en kriminell identitet eller placering i ett nytt boende.

Effektivitet och lagarbete

Målsättning för alla insatser är att de ska anpassas efter situation och individ och att arbetet ska effektivisera.

− Det betyder inte att vi ska jobba fortare utan att vi ska korta ner ledtider, sätta in rätt insatser från början, jobba bort proppar i systemet, få snabbare kontakt med polisen och lättare nå ungdomar, säger Christina Alvelin.

Hon berättar att man arbetar utifrån devisen ”vi är ett starkare ord än jag”.

− Vårt jobb är baserat på en helhet, där allas insatser bidrar till att vi rör oss framåt.

För att rörelsen inte ska stanna är nästa steg att arbeta aktivt med föräldrar och vuxna.

− Droghandel och kriminalitet sker på dygnets alla timmar och vi som kommun kan inte vara på plats dygnet runt. Men vi kan skapa förutsättningar så att fler föräldrar och vuxna vill komma ut på gator och torg och störa ut kriminaliteten, säger Christina Alvelin.

Biskopsgårdens matfestival. Foto: Happy visualsPrenumerera så du inte missar något nytt!