Visualiering av Lindholmsförbildelsen. Bild: Göteborgs Stad

2023-11-21 | 3 min läsning
Lindholmsförbindelsen på samråd om dess miljöpåverkan
Lindholmsförbindelsen är en kollektivtrafiklösning som ska minska restiden rejält mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Nu är järnvägsplanen ute på samråd inför länsstyrelsens beslut om stor miljöpåverkan.

Lindholmförbindelsen är en deletapp i programmet för Brunnsbo–Linné via Lindholmen, som med spårväg ska ge växande stadsdelar ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet.

Karta över Lindholmsförbindelsens sträckning mellan Linnéplatsen och Lindholmen.

Lindholmsförbindelsen blir en spårvägstunnel under Göta Älv – från Lindholmen till Linnéplatsen via en underjordisk hållplats vid Stigberget.

– Tittar man på nyttan för kollektivtrafiksförbindelsen så minskar restiden mellan Lindholmen och Linnéplatsen från dagens dryga 20 minuter till fem–sex minuter. Lindholmsförbindelsen innebär också att det skapas en innerstadsring för spårvagnstrafiken som avlastar centrala Göteborg och ger snabbare och smidigare resor, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmsförbindelsen på exploateringsförvaltningen.

Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmsförbindelsen på exploateringsförvaltningen. Foto: Göteborgs Stad

Tidig fas

Målet är att Lindholmsförbindelsen ska vara i bruk först 2039 och projektet är fortfarande i en väldigt tidig fas. I dagarna gick järnvägsplanen ut på samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Eva Mathsson är miljöspecialist på exploateringsförvaltningen och förklarar att man inom projektet redan arbetar utifrån att järnvägsplanen har en betydande miljöpåverkan. Men beslutet måste ändå tas av länsstyrelsen. Syftet med samrådet är att få en bild av vilken miljöpåverkan projektet orsakar.

Eva Mathson, miljöspecialist på exploateringsförvaltningen. Foto: Göteborgs Stad

– Exploateringsförvaltningen arbetar med att minska påverkan som den nya förbindelsen kan ha på fastigheter, grundvatten, träd, fåglar, fladdermöss, fisk i älven, men även kulturmiljöintresse i form av Slottsberget, kulturreservatet vid Stigbergsplatsen. Dessutom både friluftsliv och naturmiljö vid Slottsskogen, säger hon.

Synpunkter senast 5 december

 Samrådsunderlaget på 112 sidor har också skickats ut till berörda fastighetsägare, bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad, intresseorganisationer samt statliga och regionala bolag. Senast 5 december ska dessa och allmänheten inkomma med sina synpunkter.

Skiss Lindholmsförbindelsen. Bild: Göteborgs Stad

– Det finns ett stort värde i att vi får in synpunkterna från länsstyrelsen om vad vi ska tänka på och beakta och vilka funderingar de har så att vi kan minska projektets miljöpåverkan. Dialogen gör att vi kan få en bra miljökonsekvensutredning framöver. Även synpunkter från andra är viktiga. Vi kanske har glömt något eller får in bra synpunkter på vad vi behöver tänka på. Att få med alla aspekter är ett av syftena med samrådet, säger Ma-Lou Wihlborg.

”Komplicerad process”

Vid detta samråd blir det varken möten eller utställningar. Men det blir fler samråd framöver med både möten och utställningar. Efter att länsstyrelsen fattat sitt beslut går projektet in i nästa skede som heter samrådshandling.

– Det är tre olika processer och det kommer att ske samråd vid olika tillfällen. Det beror på att det är olika lagstiftningar: plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om byggande av järnväg. Det kan nog uppfattas som en komplicerad process. I nästa skede fortsätter vi fokusera på att kommunicera förståelsen kring hela samrådsprocessen i järnvägsplanen, säger Eva Mathson.

– Dessutom har vi också en dialog med ett antal olika parter i själva hamnområdet, till exempel Göteborgs Hamn, Sjöfartsverket och Trafikverket, eftersom det händer mycket där.

Spårvägens uppfart på Lindholmen Illustration: AFRYPrenumerera så du inte missar något nytt!