Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

2023-03-24 | 2 min läsning
Lyckat resultat för Göteborgs Stads hållbarhetslänkade lån
Göteborgs Stad har lyckats bättre än förväntat med att nå de årliga målen för 2022 när det gäller hållbarhetslänkade lån. “Vi kan med glädje se att vi 2022 tar steg mot att klara stadens ambitiösa klimatmål och sociala utmaningar”, säger Fredrik Block, portföljförvaltare på stadsledningskontoret.

Fredrik Block, portföljförvaltare i Göteborgs Stad. Foto: Julia Lejon

Göteborgs Stad är den första kommunen i Sverige som kopplat ihop finansiering med hållbarhetsmål vid omförhandling av lån. Om delmålen uppnås blir det ränterabatt och om de inte uppnås blir det räntestraff. Det handlar om ett kreditlöfte på 8 miljarder som staden behöver ha, men inte planerar att använda.

Fyra olika mål

Det finns fyra olika mål; tre klimatmål och ett socialt mål. Det första klimatmålet gäller energianvändning i lokalförvaltningens lokaler och där blev utfallet för 2022 bättre än förväntat.

– Det är glädjande! Det som hänt sedan vi skrev avtalet är en global energikris, alla har fokus på att energieffektivisera och det tror jag har hjälpt för att komma ner i energianvändning i alla lokaler.

Ser tufft ut

Det andra klimatmålet gäller förnybar fjärrvärme och där är målet att 100 procent ska vara förnybar år 2025 inom Göteborgs Stad. Målet i lånet, som är satt i samråd med miljöförvaltningen och bankerna, är att 97,5 procent av den fjärrvärme som Göteborg energi producerar ska vara förnyelsebar från och med redan år 2025. För 2022 blev utfallet lite bättre än väntat.

– Vi klarar det nu, men det ser tufft ut, kniven mot strupen vartenda år framöver.

“Finns miljöhjältar”

Det tredje klimatmålet handlar om fossilfri fordonsflotta. Där är stadens mål 100 procent år redan 2023, vilket är svårt att uppnå. Dels eftersom det är nuvarande år, och dels för att det bygger på att alla fordon är fossilfria. Men även där blev utfallet för 2022 bättre än väntat.

– Man kan påverka och göra det man kan för att nå stadens ambitiösa klimat- och miljömål. Det finns miljöhjältar!

Kundundersökning höjde resultat

Det sociala målet var lite svårare att fastställa, för hur mäter man social nytta? Det som mäts i lånet är insatser och inte social effekt, även om det kom med lite social effekt i form av en kundundersökning (Aktiv bo). Det är stadens allmännyttiga bolag Framtiden som gör undersökningen och fokus för Framtidens strategier ligger på att inte ha några särskilt utsatta områden 2030. Undersökningen visar att tryggheten har ökat liksom rent och snyggt, däremot blev det en försämring i kategorin “ta kunden på allvar”.

– Det är främst Aktiv bo som gjorde att utfallet blev bättre än väntat när det gäller det sociala målet.

“Goda resultat”

Utvärderingen för hållbarhetslänkar för 2022 ger feedback på hur arbetet mot en hållbar stad går.

– Vi kan visa på stora ansträngningar och goda resultat mot stadens största utmaningar. Vi har tagit de viktigaste fyra målen som vi kan påverka, och vi har påverkat så att vi har klarat delmålen, säger Fredrik Block.



Prenumerera så du inte missar något nytt!

FAKTA | Göteborgs Stads klimatmål

Energianvändning i lokaler. Målet för 2030 är 133 kilowattimmar per kvadratmeter. Delmålet för 2022 var 175,4 och utfallet blev 172,7

Förnybar fjärrvärme. Målet 2025 är för staden 100 procent. Delmålet för 2022 var 79 procent, utfallet blev 81,4 procent.

Fossilfri fordonsflotta. Målet för 2023 är för staden 100 procent. Målet, som är satt i samråd med miljöförvaltningen och banken, är i lånet 97,5 procent år 2023. Delmålet för 2022 var 65 procent, utfallet blev 71 procent.

Socialt mål. Gränsvärdet för att lyckas var 42,4 procent för 2022, utfallet blev 55,6 procent.

FAKTA | Därför gick det bra 2022

Lokalförvaltningen – om energianvändning i lokaler

“Vi arbetar efter en långsiktig plan som sträcker sig från 2013 till 2030. De flesta energieffektiviseringsåtgärderna sker i samband med ny- och ombyggnationer där vi ställer höga krav på energiprestanda. Vi arbetar också systematiskt med driftoptimering i befintliga fastigheter där även mindre åtgärder utförs. Under 2022 kunde vi konstatera att tidigare investeringar och åtgärder ger förväntade resultat.” Dan Ervall, Stadsfastigheter

Göteborg energi – om ökad andel förnyelsebar fjärrvärme

“Våra produktionsanläggningar levererade bra, det vill säga inga större driftproblem och vi hade tillräckligt god försörjning av fasta och flytande biobränslen. Från och med 2022 hjälper vår nya “termos” (ackumulatortank) i fjärrvärmenätet oss att spara värme under dygnets låglasttimmar för att nyttjas vid höglast. På så sätt undviker spetslastproduktion, som ofta är fossil. Vår biobaserade produktionskapacitet ökade under 2022. Under hösten togs vår nya pelletspanna i Rya värmecentral i drift på ett lyckosamt sätt. Pannan ersätter två äldre pelletspannor och lite därtill. Under 2022 kom 74 procent av fjärrvärmen från återvunnen energi. Leveranserna av återvunnen värme från industri och avfallsförbränning fungerade bra, vilket sparar energiproduktion och bränsleförbrukning i våra egna anläggningar.” Eric Zinn, Göteborg energi.

Göteborgs Stad leasing – om fossilfri fordonsflotta

“Under 2022 har Göteborgs Stads leasing arbetat intensivt tillsammans med stadens mobilitetsansvariga för att elektrifiera Stadens fordonsflotta. Vi har i samarbete med Chalmers hållit Electromobility workshopar för att utbilda mobilitetsansvariga kring elbilar ur användarperspektivet, laddstrategier och själva omställningsprocessen. Vi har också arbetat proaktivt med att säkra upp tillgången till elbilar för att tillgodoräkna staden klimatbonus innan den togs bort och innan nya prisökningar slog till vid årsskiftet.” Jessica Edlund, Göteborgs Stads leasing AB.

Framtiden – om sociala mål

“Under 2022 började vi se resultatet av ett intensivt och fokuserat arbete med vår strategi för utvecklingsområden. Koncernen har tillsammans kraftsamlat på alla nivåer och våra insatser och investeringar börjar få effekt vilket också ger avtryck på våra kundmätningar (Aktiv bo). Vi har en stark förändringsidé och det har även skapat ett momentum där fler och fler krokar arm för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025 (2030).” Annie Hohlfält, Framtiden.