Modellbild över det framtida Centralenområdet med Park Central och det nya stationshuset samt Bergslagsparken till höger, den trädkantade boluevarden, samt den planerade bebyggelsen ovanpå Götaleden/E45. Vid Hisingsbron syns Kaj 16.

2024-02-27 | 4 min läsning
Mycket på gång runt centralstationen
Området runt Göteborgs centralstation är idag till stor del en byggarbetsplats. Målet är att det ska utvecklas till en inbjudande entré till Göteborg med 2 000 nya bostäder och 20 000 nya arbetstillfällen.

I väntan på nya byggnader, torg, lummiga gångstråk och en park kommer det tidvis vara både lite rörigt och ibland högljutt.

Här nedan kommer ett axplock av de stadsbyggnadsprojekt som pågår och vad som händer under den närmaste tiden på resan mot att bli Göteborgs centrala affärsdistrikt, en regional mötesplats och kollektivtrafiktyngdpunkt.

Västlänkens station Centralen

Projekt Västlänken startade 2018 och är ett av största byggprojekten i området. Det håller nu på att avslutas och de stora öppna ytorna ner till tunnlarna fylls igen och marken återställs. Arbetet med att anlägga nya parker, gator och torg och förbereda kommande byggen kan därmed starta. Västlänkens station Centralen är planerad att öppna i december 2026.

– Nu i början av 2024 startar arbetet med utbyggnad av allmän plats, berättar Hamid Irany, projektledare för Centralenområdet på exploateringsförvaltningen.

Allmän plats är marken mellan husen som binder ihop staden eller stadsdelen. I ett första skede startar ledningsarbeten och vissa förberedande åtgärder. I nästa steg byggs torg, parker och gator.

Arbetet leds av Göteborgs Stad med Peab anläggning som entreprenör. Området är uppdelat i fyra delar – Västlänken Station Centralen, Norr om Nordstan, Kämpegatan och Kvarnberget. Utbyggnad av allmän plats i intilliggande områden kan tillkomma.

Stationshus, park och boulevard

Nästa projekt i Centralenområdet är bygget av Park Central som beräknas stå klart för inflyttning 2027. Huset, som ägs av Jernhusen och byggs av NCC, kommer förutom Västlänkens östra uppgång inrymma bland annat kontor, handel och gym.

Strax intill bygger Jernhusen också ett nytt stationshus, Västlänkens station Centralen. Planerad byggstart för stationshuset är mitten av 2024 för att stå klart vid årsskiftet 2026 – 2027.

– Intill Park Central och den nya Västlänkens station Centralen förbereds också för en helt ny park, Bergslagsparken, som kommer att bli en viktig grön knutpunkt med många funktioner, berättar Per-Anders Käll, programledare för hela Centralenområdet.

Parken blir en del i ett grönt stråk tillsammans med en trädkantad boulevard från Packhusplatsen i väster och österut mot Gullbergsvass. Parken och boulevarden ska preliminärt vara klara under 2026.

– Förutom att det blir en skön oas för alla som arbetar och rör sig i området, kommer den också att ha den viktiga funktionen att ta hand om mycket av det regnvatten som faller i området. I händelse av skyfall kommer parken att fungera som en tillfällig reservoar för stora vattenmängder, detta för att inte omgivande gator och torg ska bli oframkomliga eller förstöras, berättar Hamid Irany.

Överdäckningen och Lilla Bommen

Ytterligare en stor satsning är att bygga stad på Gullbergstunneln, ovanpå Götaleden/E45.

– Att sänka ner och överdäcka leden har öppnat för att bygga både kontor och bostäder och samtidigt binda ihop två delar av ett område där vägen tidigare fungerat som en barriär mellan centrala staden och älven, förklarar Per-Anders Käll.

Detaljplanen vann laga kraft i höstas och området kommer att utvecklas av ett antal byggherrar till fem kvarter med blandad bebyggelse, där cirka hälften är kontor och hälften är bostäder med handel i bottenplan. Byggarbetena börjar med allmän plats 2025 och därefter kvarter från och med 2026.

Runt Lilla Bommen är utvecklingen av en ny stadsdel i full gång. Kvarteret Platinan med kontor, restauranger och hotell är redan klart och i och med att Hisingsbron blev klar frigjordes ny mark som nu kan bebyggas.

Öster om Hisingsbron närmast älven bygger Vasakronan just nu Kaj 16, ett av de större träbyggnadsprojekten i Sverige. Byggnaden blir 16 våningar hög med både kontor och handel och service och restauranger i gatuplanet. Beräknad inflyttning är 2027.

Bangårdsförbindelsen och Kvarnberget

Den som håller sig uppdaterad kring projekten i centralenområdet har också sett att Göteborgs Stad tittar på två förslag till lösning för en eventuell bangårdsförbindelse över järnvägsspåren.

– Än så länge är det i ett mycket tidigt skede. Tanken är att försöka minska bangårdens barriäreffekt och knyta ihop stadsutvecklingsområden norr om bangården med dagens innerstad. Den planeras även ge en mer robust och effektiv kollektivtrafik, säger Per-Anders Käll.

Inriktningsbeslut om en förbindelse förväntas under 2024.

Även nedanför Kvarnberget på sträckan mellan Casinot och Operan/Lilla Bommen avslutar Trafikverket inom kort sitt arbete med Västlänken och lämnar över till Göteborgs Stad som ska återställa marken. På sikt frigörs här mark för nya stadsutvecklingsprojekt med start för utbyggnad omkring 2030.Prenumerera så du inte missar något nytt!