2024-05-21 | 3 min läsning

Olof Palmes plats ska rustas upp

Visionsbild: Göteborgs Stad/02Landskap
2024-05-21 | 3 min läsning
Olof Palmes plats ska rustas upp
Olof Palmes plats vid Järntorget ska bli en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats. Exploateringsnämnden beslutade på måndagen att platsen ska rustas upp för 33 miljoner kronor.

– Efter upprustningen ska Olof Palmes plats ha mer och varierad grönska året om, ökad tillgänglighet med tydliga stråk och bättre belysning, fler och olika typer av sittplatser, möjlighet för grupper att samlas samt plats för uteserveringar och lek, säger Johanna Axelsson, projektledare för gestaltningsarbetet, stadsmiljöförvaltningen.

Mycket som ska få plats

På uppdrag av Göteborgs Stad har arkitektkontoret 02Landskap tagit fram ritningar på hur platsen kommer att se ut. Gestaltningen bygger dels på den förstudie som dåvarande park- och naturförvaltningens gjort, dels på dialog med göteborgare, verksamheter och organisationer i området.

Betydligt fler människor än idag kommer att röra sig i området när byggprojekten på Masthuggskajen, den nya halvön och Järnvågsparken är klara vilket bidrar till ökad trygghet också på Olof Palmes plats. Visualisering: 02Landskap

Det är mycket som ska få plats på en begränsad yta. Här ska finnas träd och grönska som dämpar buller, renar luften, tar hand om regnvatten och skyddar mot sol och vind. Och här har faktiskt legat en trädgård för länge sedan.

– Under sent 1800-tal fanns en representationsträdgård på den här platsen. Nu blir det åter igen en grönare plats med träd, buskar och blomsterplanteringar samt vintergröna idegranshäckar, klippta i böljande former som kopplar till 1700-talet då Pusterviken täckte platsen, berättar Johanna Axelsson.

Sex av de sju hästkastanjer som står på Olof Palmes plats idag har drabbats av svampangrepp som förstör rötterna. Träden kommer därför att tas ner och ersättas med drygt 20 nya träd som planteras längs med och på torget under nästa höst.

Möten, aktiviteter och lekfull konst

I arbetet med förstudien kom det fram önskemål om möjlighet till både spontana och planerade aktiviteter.

– Det kommer att finnas två sittflak i olika storlekar. Till dem kommer det att finns belysning och el framdraget för att de också ska kunna användas som scen eller speakers corner, förklarar Johanna Axelsson.

Det blir också bänkar med rygg- och armstöd i sol och skugga, och platser för uteserveringar. De fyra konstverken med koppling till arbetarrörelsens historia kommer att vara kvar men flyttas för att synas bättre och fungera ihop med övriga delar av platsen. Och för att under lätta för gång- och cykeltrafikanter ska det finnas cykelställ och Styr & Ställ-cyklar.

Göteborgarna har också önskat att lekmöjligheterna ska finnas kvar:

– Vi arbetar för en lösning i form av lekfull konst. Dessutom ger grönskan och sittflaken möjlighet till spontan lek och rörelse, säger Johanna Axelsson.

Upprustningen startar under första kvartalet nästa år och ska vara klar vid årsskiftet 2025/2026.  Anslutande arbeten kommer att pågå samtidigt och vara klara under våren 2026, bland annat byggs en cykelbana som kommer att gå längs med hela torget.Prenumerera så du inte missar något nytt!