Fr v omsorgshandledare Monica, därefter Emma, Jamila,och. Maud. I mitten enhetschef Kerstin med diplomet, Ella och Anette. Foto: Suzanne Dahlin

2024-01-26 | 5 min läsning
Olskrokens hemtjänst har fått stjärnmärkning
I samband med Hemtjänstens dag lördag 27 januari uppmärksammas Olskrokens hemtjänst och de 24 personerna i teamet som med stort engagemang genomfört utbildningspaketet Stjärnmärkt, vilket gett nya kunskaper om personcentrerad vård och omsorg.

Maud, Emma, Jamila och Ella

Allt fler äldre bor kvar hemma, och allt fler av dem har stora behov av stöd och vård. Att arbeta i hemtjänsten kräver idag därför både bredare och djupare kunskaper och kompetenser än tidigare.

Svenskt Demenscentrum som tagit fram stjärnmärkningen och de utbildningar som krävs för att få utmärkelsen.

– Vi har genomfört den för att alla i teamet ska bli så bra som möjligt på att bemöta och hjälpa personer de möter, inte minst dem med en demenssjukdom, säger omsorgshandledare Monica Jeppesen Börner, som handlett teamet genom utbildningen.

Stjärnmärkt

  • Är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter
  • Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats
  • Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar
  • Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig med en webbutbildning och hemuppgift

Källa: Demenscentrum: Stjärnmärkt – en utbildningsmodell |

Förändrade behov

I hemtjänstcentralen på Redbergsvägen 38 samlas undersköterskorna Maud, Jamila, Jenny, Emma, Ella och Anette, tillsammans med Monica och enhetschefen Kerstin Hård, för att berätta om vad de nyförvärvade kunskaperna betyder för dem i det dagliga arbetet.

Maud, Emma, Jamila och Ella. Foto: Suzanne Dahlin

Maud har arbetat länge i hemtjänsten och ser tydliga skillnader i sitt arbete mot hur det var för ungefär 25 år sedan.

– Det är fler multisjuka idag och fler med psykiatri- eller demensdiagnoser.

I utbildningen de nu genomfört är en del att göra checklistor som handlar om att bemöta personer med just demens.

– Ofta förstår man behoven av automatik, men vi kollegor bollar med varandra, hjälps åt och delar erfarenheter. Nu kan vi också sätta ord på det vi gör och upptäcker att vi vet mycket mer än vi trodde innan utbildningen, säger Maud.

Gör skillnad för omsorgstagarna

En kurs som teamet också valt att göra handlar om kommunikation. Efter att ha tränat på att använda sina sinnen mer och reflektera över upplevelserna har det blivit enklare för medarbetarna att förstå många av dem de besöker.

Svenskt Demenscentrum

Bakom Svenskt Demenscentrum står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som även i huvudsak står för finansieringen.

Svenskt Demenscentrum arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet och för att aktivt driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

Källa: Svenskt Demenscentrum

– Att arbeta med sinnen är ett sätt att väcka minnen. En doft, en sång, en smak eller en film eller något liknande kan skapa välbefinnande och bidra till en fin pratstund, säger Monica.

Ett av hemtjänstens arbetsredskap är mobiltelefoner, smartphones.

– I dem kan vi ta fram gamla filmklipp, sånger, gamla ordspråk och annat som vi kan använda oss av i arbetet med personer med kognitiv svikt, säger Monica.

Genom utbildningen har teamet fått flera verktyg att använda i sina möten med omsorgstagarna.

Skriver ner livsberättelser

– Det handlar om vad man behöver tänka på i nuet. Till exempel om Nisse inte äter, vad behöver jag ta reda på då? säger Maud.

Kanske beror det på doften på maten? Eller är det på grund av associationer han gör av utseendet på maten? Påminner hans sinnen honom om något i det förflutna när tallriken ställts fram?

– För att förstå personerna bättre i olika situationer som kan uppstå har vi nu erbjudit alla våra omsorgstagare att intervjuas för livsberättelser, säger Monica.

Livsberättelsen som nedtecknats använder omsorgspersonalen i mötet med personen de besöker.

– Det är lättare att prata med någon om vi känner till deras liv. Att få dem att minnas och kanske berätta mer. Det kan bli som en aha-upplevelse för dem. Om de inte minns, gör det inget, säger Anette.

Emma nickar instämmande.

– Vi förstår dem bättre. När vi vet hur deras liv sett ut innan är det lättare att hantera de problem de har idag, säger hon.

Spela musik eller visa bilder på konst

Genom att känna till en persons livsberättelse kan medarbetaren lättare anpassa sitt eget bemötande för att kunna skapa en bra situation i nuet, exempelvis om någon är orolig.

– Med kunskapen vi har om dem kan vi se till att de blir lugna och trygga, säger Jamila.

– Vi vet om sådant som deras intressen och vad de arbetat med, och kan använda det, fyller Ella i.

Ett exempel är att spela musik eller visa bilder på konst som personen tycker om.

– Det jobbiga som personen känt är då snart glömt, säger Jenny.

Uppföljning varje år

För att få behålla stjärnmärkningen måste chefen varje år se till att kriterierna följs upp och är uppfyllda.

– Minst 80 procent av arbetsgruppen ska ha genomfört utbildningen, säger Kerstin Hård, enhetschef.

Alla nyanställda får däremellan lära sig hur teamet arbetar med bemötandet av personer med demenssjukdom.

– Engagemanget i gruppen har varit jättestort. De är stjärnor allihop! Vi ska nu tillsammans förvalta vår kunskap, fortsätta arbeta med checklistorna och diskutera vidare på våra möten. Och på sikt är målet att alla Göteborgs Stads hemtjänstteam i område Centrum ska bli stjärnmärkta, säger Kerstin Hård.

Personcentrerad vård och omsorg

Innebär att utgå från den unika personens förmågor, behov och förutsättningar i vården och omsorgen.

Har du frågor?

Kontakta enhetschef Kerstin Hård eller omsorgshandledare Monica Jeppesen BörnerPrenumerera så du inte missar något nytt!