Människor i ett parkområde.

Mået är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030. Programmet beskriver hur staden ska arbeta. Foto: Lo Birgersson.

2021-03-26 | 3 min läsning
Ribban för Göteborgs miljö- och klimatarbete höjs i nya programmet
År 2030 ska Göteborg ha bättre luftkvalitet, högre biologisk mångfald och ett klimatavtryck nära noll. Målen – och hur staden ska ta sig dit – finns i Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram, som nu klubbats igenom i kommunfullmäktige.

Miljö- och klimatprogrammet gick ut på remiss i maj förra året. Verksamheter inom Göteborgs Stad, invånare, akademin, näringslivet, föreningar, organisationer, myndigheter och andra kommuner och städer var alla välkomna med synpunkter.

– Vi fick in 60 remissvar och hanterade totalt fick cirka 2 000 synpunkter, varav majoriteten kom från förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Synpunkterna har inte lett till några stora förändringar men programmet har i viss mån justerats, säger Mathilda Edlund, ansvarig för miljö- och klimatprogrammet.

Göteborgs Stads miljöprogram.

Göteborgs Stads miljöprogram.

Ribban har höjts

I går, torsdag 25 mars, röstade kommunfullmäktige ja till det nya programmet som gäller för Göteborgs Stads alla nämnder och styrelser. Programmet gäller fram till år 2030 och ersätter det tidigare från 2013. Med det nya programmet höjs ribban för stadens miljö- och klimatarbete.

– Målsättningarna var tuffa redan i det gamla programmet. Det stora skillnaden med det nya programmet är att fokus ligger på att takten på genomförandet måste öka. Miljöförvaltningen kommer även stötta mer aktivt i arbetet än tidigare.

Målbilden är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030. Programmet sätter strukturen för hur staden kan arbeta. Det innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. Under dessa finns tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet.

En komplex utmaning

Om Göteborg når de tre miljömålen till 2030 kommer göteborgarna att märka det på flera sätt. Det kommer bland annat vara ett större fokus på kollektiv-, gång- och cykeltrafik.

– Göteborg kommer att ha en tystare miljö med bättre luftkvalitet. Alla kommer att ha nära till grönområden och vi kommer bara att använda förnybara källor för till exempel värme, säger Mathilda Edlund.

Det är en komplex utmaning att bli en ekologisk hållbar stad, påpekar Mathilda Edlund. Det finns en gräns för hur mycket Göteborg som stad kan åstadkomma själv. För att lyckas handlar det också om att skapa förutsättningar för göteborgare och andra aktörer att minska sin miljöpåverkan.

– Det handlar mycket om samverkan med till exempel näringsliv för att ta de stora kliven.

Kraftfullt paket för att driva och utveckla miljö- och klimatarbetet

De tre miljömålen har tolv delmål kopplade till sig och sju strategier ger möjlighet att kraftsamla brett kring särskilt viktiga områden, berättar Mathilda Edlund. Tillsammans skapar miljöledningssystemet och programmet ett kraftpaket för att driva och utveckla stadens miljö- och klimatarbete.

– Alla inom Göteborgs Stad kommer att förstå vart vi ska men det är upp till varje förvaltning att själva beskriva hur de ska genomföra det. Men när det gäller arbetet med strategierna kommer det vara mer fokus kring samverkan och innovation att tillsammans testa nytt och justera under arbetets gång, säger Mathilda Edlund.

Det är miljö- och klimatnämnden som ansvarar för att driva och samordna arbetet med att genomföra programmet. Uppföljning och analys av måluppfyllelse ska rapporteras till kommunfullmäktige vartannat år. Den processinriktade uppföljningen av strategierna rapporteras årligen till kommunstyrelsen.Prenumerera så du inte missar något nytt!