2024-05-16 | 4 min läsning

Robust läge för konjunkturen i Göteborg

Exporten är en stark drivkraft i ekonomin i Göteborgsregionen. Göteborgs hamn slog nytt containerrekord under första kvartalet i år. Foto: Business Region Göteborg
2024-05-16 | 4 min läsning
Robust läge för konjunkturen i Göteborg
Byggsektorns lågkonjunktur fortsätter under årets första kvartal. I övriga tre sektorer har läget förbättrats. Normal konjunktur råder nu inom tillverkning och handeln, och tjänsteföretagen är positiva inför hösten.

Konjunkturindikatorn för Göteborgsregionen stärks och landar på 94,8 för första kvartalet 2024. Det är mitt emellan gränserna för låg- och normalkonjunktur – och knappt två steg upp jämfört med förra kvartalet (93,1).

Trenden är uppåtgående, tack vare att handel och tillverkning har nått en normal situation. Det visar årets andra konjunkturrapport från Business Region Göteborg.

Exporten en stark drivkraft i ekonomin

För Göteborgsregionens viktigaste marknader förblev tillväxten positiv genom hela lågkonjunkturen, till skillnad från Sveriges ekonomi, som gick kräftgång ifjol. Under 2023 ökade Göteborgsregionens varuexport med nio procent i reala värden, eller 29 miljarder kronor. Sveriges samlade varuexport gick samtidigt ner med tre procent, och Stockholmsregionens med tio procent.

Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. Foto: Business Region Göteborg

– Vår starka exportindustri har länge stimulerat hela regionens ekonomi, och höll uppe tillväxten genom lågkonjunkturen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

– Det speglar den starka tillväxttrend vi har haft i väst sedan femton år tillbaka. Exporten från Göteborgsregionen har växt med 5,9 procent årligen i snitt sedan 2009. Det innebär dubbelt så hög exporttillväxt som i övriga Sverige och övriga storstadsregioner. Det mesta tyder på att den utvecklingen fortsätter.

Att döma av prognosinstituten kommer Göteborgsregionens exportviktade tillväxt landa på +1,6 procent 2024, och stiga till +1,9 procent nästa år.

Normalläge inom tillverkning och handel

Både handeln och tillverkning upplevde normal konjunktur under första kvartalet. De tror nu på ökad försäljning framåt. Majoriteten av dem är dock inte beredda att nyanställa. Det vill inte heller de producerande företagen, trots ökande volymer och tänjd kapacitet på sina håll. Många vittnar om pressad lönsamhet och osäker utveckling av efterfrågan.

För tjänstesektorn har det varit svalare tider sedan sommaren 2022. Många upplever pressade marginaler. Den stärkta efterfrågan har dröjt. En majoritet av tjänsteleverantörerna kan dock behöva nyanställa inom kort, och var femte hävdar att brist på arbetskraft har hämmat verksamheten under årets första kvartal.

Utvecklingen av exporten i Göteborg och övriga Sverige. Bild: Business Region Göteborg

Inom byggsektorn har läget dock försämrats ytterligare. Byggvolym, orderstockar, anbudspriser och antal anställda har fortsatt att sjunka under starten på året. Förväntningarna är desamma inför andra kvartalet. Men en påbörjad räntesänkning och stigande bopriser kan förändra läget framåt.

Arbetsmarknaden blir tuffare

Jobbtillväxten i Göteborg är alltjämt starkast i Sverige, men är nu nere på 0,6 procent på årsbasis. Det motsvarar 3 000 fler sysselsatta i regionen under första kvartalet i år, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Jobben har blivit fler i de flesta sektorer, men färre inom tillverkning och framför allt i byggsektorn.

– Men vi ser att arbetslösheten på ett års sikt ökar bland alla grupper vi följer på arbetsmarknaden. Det blir återigen allt svårare för unga och utrikesfödda att skaffa sig ett jobb i Göteborg, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg. Foto: Business Region Göteborg

Konkurserna har ökat jämfört med samma kvartal i fjol, primärt inom bygg och tillverkning. De drabbar också något fler anställda. Business Region Göteborg räknar med ännu fler varsel framöver, troligen även stigande antal konkurser. Samtidigt kan den sjunkande inflationen förbättra situationen framåt.

– Inflationen sjunker allt närmare den målbild Riksbanken har, och årets första räntesänkning kom redan tidigt i maj. Fler lär följa. Hushållen kommer att kunna börja spendera mer igen när reallönerna får sig ett lyft. Det kommer att stärka hela Sveriges ekonomi framåt slutet på året och rejält under 2025, säger Peter Warda.Prenumerera så du inte missar något nytt!