2024-03-26 | 3 min läsning

Smarta sensorer mäter regnvatten

Dammen vid Kryddvägen i Gårdsten. Foto: Lo Birgersson
2024-03-26 | 3 min läsning
Smarta sensorer mäter regnvatten
Brunnar, magasin och dammar som tar hand om regnvatten runt om i Göteborg får allt fler sensorer för att kunna mäta, styra och reglera. Det handlar om att förbättra reningen och förhindra översvämningar.

– Vi är bara i början av den här processen där vi övervakar och styr våra anläggningar med hjälp av sensorer, säger Glen Nivert, strateg på Kretslopp och vatten som jobbar med Göteborgs Stads ledningsnät.

Kretslopp och vatten har nyligen genomfört ett projekt tillsammans med Stockholm Vatten och avfall och IVL Svenska miljöinstitutet för att ta fram en smart sensor och kunna göra utvärderingar av dagvattenanläggningar.

Sensorer höjer kunskapsnivån

Dagvatten är det begrepp som används inom branschen för det som i vanligt tal kallas för regnvatten.

– Förståelsen för hur en dagvattenanläggning fungerar över tid är begränsad i dag, särskilt när det kommer till hur den fungerar när vattenmängderna varierar. Genom att använda online-mätningar är jag övertygad om att kunskapsnivån inom detta område kommer att öka, säger Glen Nivert.

Turbinator. Foto: Jacob Andrén/IVL

Sensorn, som kallas Turbinator, används bland annat i den nybyggda dagvattendammen vid Kryddvägen i Gårdsten för att mäta den inkommande och utgående vattennivån och hur grumligt vattnet är när det kommer in i och ut ur dammen.

Skjuter laserstrålar mot vattenytan

– Mätningen sker genom att skjuta laserstrålar mot vattenytan. Beroende på grumligheten kommer strålen att brytas olika i vattnet, säger Glen Nivert.

En AI har blivit upplärd med att lära sig tyda de bilder som tas när laserstrålen skjuts mot vattenytan. På detta sätt går det att utvärdera hur vattnet renas när det flyter genom dammen.

Nivåmätare placeras nu i rännstensbrunnar för att kunna få information om när de behöver tömmas.

– Då kan vi undvika att brunnarna slammar igen eller att föroreningar som ska stanna i brunnens bottensand följer med dagvatten, säger Glen Nivert.

Reglerar flödet till Järnbrottsdammen

– Vi håller också på att proppa två dagvattenreningsanläggningar vid Vitsippsbäcken söder om Sahlgrenska sjukhuset fulla med sensorer så att vi kan styra inflödet i anläggningen från en dator, säger Glen Nivert.

– Syftet är att lära oss mer hur de fungerar för att få ett effektivt underhåll och använd anläggningen maximalt.

Glen Nivert föreläste nyligen om de smarta sensorerna på en nationell vattenkonferens. Foto: Linnea Lundblad

Just nu byggs ett magasin som ska rymma dagvatten i närheten av Marconimotet i Högsbo för att kunna dämpa flödet av dagvatten från det nya bostadsområdet som byggs där.

–  Vi vill styra hur mycket vatten som når den överbelastade Järnbrottsdammen. Tack vare sensorer i magasinet som styr en ventil kan vi släppa på dagvatten till dammen när det är mindre vatten i den, säger Glen Nivert.

Kretslopp och vatten håller nu på att sätta upp fler nederbördsmätare runt om i kommunen för att få lokal information från fler platser om regnmängder.

Göteborg ligger långt framme

För några veckor sedan föreläste han om hur Kretslopp och vatten tar hjälp av sensorer på den nationella konferensen Vatten, avlopp, kretslopp, VAK, i Sundsvall. Till deltagarna konstaterade han att Göteborgs Stads ligger långt fram jämfört med andra kommuner när det kommer till att använda ny teknik i dagvattenhanteringen

– De smarta sensorerna är här för att stanna, men än så länge har vi mycket kvar att lära inom förvaltningen, säger Glen Nivert.

Dagvattendammen vid Järnbrottsmotet. Foto: Anne LundgrenPrenumerera så du inte missar något nytt!