Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen.
Foto: Lo Birgersson

2023-11-06 | 4 min läsning
Stora mängder vatten en av Göteborgs Stads utmaningar
Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen. När Göteborgs Stad planerar för nya byggprojekt görs det med hänsyn till de stigande vattennivåerna.

Klimatfrågor är ständigt aktuella i stadsutvecklingen. Ett av de största hoten är intensiva skyfall, som kan leda till översvämningar, och det landar skyfall i Sverige varje år.

Även om Göteborg inte har drabbats lika hårt som många andra platser så arbetas det intensivt med att klimatsäkra staden. Bland annat kartläggs regnets påverkan för att kunna bygga smart i framtiden och bygga om befintliga problemområden.

Tillfällig förvaring och avledning av vatten

Lisa Ekström, stadsbyggnadsförvaltningen, och Gunnel Helgesson, exploateringsförvaltningen berättar här om hur Göteborgs Stad arbetar med vattenutmaningen.

– Steg ett har varit att vi har gjort skyfallsmoduleringar, som visar hur vattnet rör sig vid skyfall. Steg två har varit strukturplaner, att vi ser över möjligheterna till magasinering, det vill säga tillfällig förvaring, och säker avledning av vatten, säger Lisa Ekström, klimatstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Det tredje steget är att planera för åtgärder genom att aktivt agera för att lösa utmaningarna i konkreta projekt. Åtgärder kan till exempel vara skyfallsytor för att fördröja vatten eller skyfallsleder för att kontrollerat avleda vatten, fortsätter Lisa Ekström.

Portar vid hamninloppet kan vara på plats 2070

– Ett annat hot som vi ser kan bli större i framtiden är stigande havsnivåer och där har vi också har gjort kartläggningar för att se vilka områden som kan komma att drabbas. Därefter har vi tagit fram förslag på olika typer av åtgärder där förhöjning av älvkanten är en av åtgärderna, förklarar Lisa Ekström.

– Tyvärr ser det inte ut att räcka med att höja älvkanterna utan på sikt behövs även mer omfattande skydd mot högvatten. Med den utveckling vi ser nu kan så kallade stormbarriärer, stora portar vid hamninloppet, behöva vara på plats ungefär år 2070.

Om Göteborg drabbas av stora vattenmängder

Havet: Älvkanten behöver höjas på flera ställen och på sikt måste det tillkomma stormbarriärer utanför älvens mynning

Höga flöden: För att förebygga översvämningar behöver avledningskapaciteten höjas eller mer vatten fördröjas inom avrinningsområdet. Kanten vid vattendraget kan också höjas vid vissa utsatta platser

Skyfall: Planering för att skapa plats för stora plötsliga mängder vatten

Läs mer: Göteborgs Stad: Om klimatförändringar och extremt väder

En framgångsfaktor är om åtgärderna för översvämning kan göras som ytor med flera funktioner. Alltså att de kan användas för vattenavledning, magasinering eller skydd under vissa perioder, men som resten av året används till annat. Det är ett effektivt sätt att lösa det på.

Nedsänkta fotbollsplaner och skateboardparker är exempel på möjliga platser för att magasinering. En annan konkret åtgärd är att bygga rätt direkt och att framtidssäkra platser som kan bli utsatta vid extrema situationer.

– Vi arbetar bland mycket annat med att höja marknivåer vid Göta älv och Mölndalsån, för att minska risken för översvämningar när det är höga vattenflöden, säger Lisa Ekström.

Krav på vattenhantering i översiktsplanen

Göteborgs Stad arbetar nu med vattenfrågor på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Den senaste översiktsplanen har till exempel fått ett tillägg där det ställs krav på vattenhantering, ungefär som det ställs krav på grönytor, när det planeras och byggs nytt.

–  Vi började med att analysera hur Göteborg skulle drabbas vid ett 100-årsregn och tog fram strukturplaner för skyfall. Kretslopp- och vattenförvaltningen fick ett samordningsansvar för skyfallsfrågor. Nu får vattnet ta plats både i våra interna processer och konkret i staden, summerar Lisa Ekström.

”Vattnet stannar ju inte vid kommungränserna”

Inom Göteborgs Stad finns också ett program för högvattenskydd som ska hålla ihop planering och genomförande av högvattenskyddsåtgärder längs sträckan mellan Älvsborgsbron och Marieholmsbron, inklusive de inre vattenvägarna. Programledare är Gunnel Helgesson på exploateringsförvaltningen:­

– Att skydda staden mot vatten är ett komplext arbete. Det är många aktörer som är påverkade med allt från markägare, fastighetsägare och näringsidkare till skolor, räddningstjänst, privatpersoner med flera. Vattnet stannar ju inte heller vid kommungränserna så programmets uppgift att se till att vi arbetar på ett samlat, strukturerat, metodiskt och välförankrat sätt känns väldigt viktigt, säger Gunnel Helgesson.

Dialog med regeringen

Utmaningarna med hanteringen av höga vattenstånd är inte en fråga bara för Göteborg. Tillsammans med Malmö Stad har Göteborgs Stad inlett en dialog med regeringen för att få till nödvändiga lagändringar och nationella riktlinjer. Målet är att skapa förutsättningar för en proportionell och hållbar finansiering av skyddsåtgärder i samtliga svenska kommuner.

­– Vi har mött ett stort intresse för våra frågor från klimat- och näringslivsdepartementet så vi hoppas att ämnet kommer högt upp på agendan både nationellt och lokalt framöver, summerar Gunnel Helgesson.

Göteborgs Stad var tidigt ute att arbeta med vattenfrågor, bland annat med digitala simuleringsverktyg och modelleringar för mer regn, höga flöden och höga havsvattennivåer. Bild: Göteborgs Stad

 Prenumerera så du inte missar något nytt!