Just nu pågår arbetet med att ta fram en planprogram för Tynnered. Ökande upplevelse av trygghet är en viktig del i det arbetet. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

2023-11-07 | 3 min läsning
Trygghet en viktig del i stadsutvecklingen
I arbetet med att planera och utveckla Göteborg så pratas det ofta om trygghet. Men kan man genom stadsplanering göra ett område tryggare?

Anders Dahlgren är planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen och har under den senaste tiden arbetat med ett planprogram för Tynnered.

– Trygghet är en stor fråga och även om vi inte löser hela tryggheten i planeringen så är det viktigt att ha med det som utgångspunkt, inte minst för det arbete som följer, säger Anders Dahlgren.

Anders Dahlgren är planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Ett planprogram är ett väldigt tidigt skede i utvecklingen av ett område. Det görs när staden vill ta ett större grepp om ett område för att skapa en bra helhet. Detaljplaner som tas fram i området görs sedan med utgångspunkt från programmet.

Viktigt att ta reda på vad folk tycker

I arbetet med att ta fram ett planprogram görs olika insatser för att ta reda på hur de som bor och verkar i området upplever miljöerna.

– I de synpunkter som kommit in från boende är det tydligt att ord som trygghet, kriminalitet och liknande är de ord som användes mest i frågor om vad som är bra och dåligt med området, det visar på att det är viktiga frågor för människor, säger Anders Dahlgren.

Ett exempel som kommit fram i dialog med boende är Topasparken, en park som skulle kunna vara en plats för umgänge, vila och för barn att leka i.

– Det vi sett är att många upplever otrygghet i parken. Föräldrarna låter hellre barnen leka på bostadsgårdarna än i parken, vilket inte är ett problem i sig, men det innebär att parken inte fyller sin funktion som offentlig plats för rekreation. Det är tydligt varför parken upplevs som otrygg, den ligger en bit bort och entréerna på husen runt om är vända bort från parken. Här spelar det inte så stor roll om man fixar till parken så att den blir roligare att vara i, det är brister i planeringen av park i relation till bebyggelse runt om, vilket gör att folk inte känner sig trygga i området.

Det som var trygghet igår är otrygghet idag

Tynnered är ett område som byggdes ut på 60-talet. Typiskt för planeringen av områden likt Tynnered var att man separerade trafiken från bostadsområdena.  Syftet var att göra säkra bostadsområden utan biltrafik men där även och gång- och cykelvägar fick egna stråk bortkopplade från bostadsområdet. Gång- och cykelvägar skulle heller inte korsa bilvägar i markplan och gångtunnlar byggdes. Gångtunnlar som idag upplevs som otrygga.

– Det vi gör nu i Tynnered men även på andra ställen i staden är att försöka planera bort detta och i stället blanda olika typ av trafik och i högre utsträckning lägga stråken i anslutning till bebyggelse. Samtidigt är det viktigt att tänka på att det inte finns någon patentlösning på trygghet. För en åttaåring som går hem från skolan på eftermiddagen är det säkert väldigt skönt att inte behöva korsa någon bilväg men för tonåringen som går hem på kvällen kan det kännas väldigt otrygg att röra sig på en gata långt ifrån bebyggelse, säger Anders Dahlgren.Prenumerera så du inte missar något nytt!