2023-06-27 | 4 min läsning

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet

Foto: Lo Birgersson
2023-06-27 | 4 min läsning
Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet
För första gången har uppföljningen av mål och delmål för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 sammanställts i en rapport. Programmet syftar till att öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan. Rapporten presenterades på miljö- och klimatnämndens möte den 20 juni. Uppföljningen visar att det går åt rätt håll, men takten behöver ökas avsevärt.

Miljö- och klimatprogrammet består av tre miljömål som berör naturen, klimatet respektive människan. Mål handlar om att främja biologisk mångfald, att Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna. Under dessa mål finns det 12 delmål. Endast ett delmål bedöms möjligt att nå med de åtgärder som är planerade i nuläget. 

– Jag är inte förvånad över att det gått lite långsamt framåt. Vi har infört nya arbetssätt och det tar alltid tid att ställa om men nu börjar vi se resultat. Programmets strategier har bra fart och miljöledningssystemet blir allt bättre implementerat. Vi befinner oss i ett skede där rätt insatser och utveckling har stor betydelse för vår möjlighet att nå både lokala och internationella miljö- och klimatmål, säger Mikael Rydberg, miljöutredare på miljöförvaltningen, stadsmiljöavdelningen. 

Mikael Ryberg, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Vattenfrågor och grönområden måste främjas

Målet för naturen innebär att Göteborg senast 2030 ska ha skapat förutsättningar för en hög biologisk mångfald. För att detta ska vara möjligt måste Göteborgs Stad prioritera vattenfrågor högre och motverka exploateringen av grönområden. Andra viktiga åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden är att öka andelen livsmedelsinköp som är ekologiska samt minska utsläppen och plastnedskräpningen så att våra vatten blir renare.  

Göteborg – en av EU:s 100 klimatneutrala städer

Målet inom klimat är att Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll. Målet innebär att stadens klimatavtryck årligen ska minska för att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utvecklingen går för långsamt och en omfattande omställning krävs. För att nå målet behövs snabba åtgärder som genomsyrar hela samhället, i synnerhet som Göteborg är utvald till en av EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer som ska gå i täten för utvecklingen till år 2030. Ett steg i rätt riktning är en klimatomställningsfunktion för att bland annat utveckla investeringsplaner för klimatomställning. 

För att minska klimatpåverkan från inköp måste förvaltningar och bolag aktivt ställa om till cirkulär ekonomi. Nyinköp och –produktion behöver ersättas med större andel delande, reparation och återbruk för att målvärdena ska kunna nås. 

Bättre luft, tillgång till grönområden och minskad ljudnivå främjar hälsan

Miljömålet med fokus på människan: att göteborgarna har en hälsosam livsmiljö, innebär att medborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre luftkvalitet, ljudmiljö och tillgång till grönområden. Det är av yttersta vikt att insatser sätts in för att minska luftföroreningar och buller från vägtrafik. Under 2023 finns det flera politiska uppdrag för att utreda hur biltrafik kan minska genom att öka gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Tillgången till gröna ytor är ojämnt fördelad i Göteborg och framför allt inte tillräcklig i de centrala delarna. Jubileumsparken är ett bra exempel på hur nya grönområden kan skapas i staden. Även i utvecklingen av Masthuggskajen finns planer på nya parker. 

Miljömålen kan nås om omställningen förverkligas

I stort visar rapporten att det är möjligt att nå miljöprogrammets mål. Göteborgs Stads miljöledningssystem och programmets sju strategier behöver följas och vidareutvecklas om staden ska kunna nå målen till 2030. 

– Förvaltningar och bolag behöver ta sitt ansvar utifrån sin rådighet och påverkan och göra den omställning som krävs. Vi har bra verktyg för att nå målen och de behöver använda dessa. Det gäller också att inte jobba i sin egen bubbla utan att samverka mellan områden och olika aktörer. Vi når inte målen själva utan behöver skapa förutsättningar för göteborgarna att leva hållbart. Det är viktigt att vi har dialog med göteborgarna. Nyfikenhet och engagemang är alltid bra, säger Mikael Rydberg. 

Ett gemensamt arbete att skapa ett klimatsmart Göteborg

– Det finns ett stort engagemang hos många personer, inte minst hos programmets strategiansvariga. Det är många i staden som varit med till att bidra och skapa denna rapport. Nu ser jag fram emot att vi genomför detta tillsammans och gör de omställningar som behövs för att skapa ett Göteborg som är bättre att leva i. 

Rapporten

Rapport 2023:6 Uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 Prenumerera så du inte missar något nytt!