Göteborgs stad gjorde ett bra ekonomiskt resultat förra året. Men den löpande driften tar en allt större del av skatteintäkterna, vilket minskar handlingsutrymmet på sikt. Det framgår av kommunens årsredovisning för 2004.
Förra årets överskott på 400 miljoner kronor innebär att Göteborg just detta år ligger väldigt nära den ”goda ekonomiska hushållning” som kommunallagen föreskriver.
– Vi behöver ett årligt överskott på mellan 400 och 500 miljoner kronor för att klara våra investeringar utan att låna, förklarar Hans Petersson, koncernredovisningschef på stadskansliet.
Han är framför allt nöjd med att stadsdelsnämnder och facknämnder lyckats minska sina kostnader tillräckligt mycket för att möta skatteintäkternas svaga utveckling.
År 2001 ökade skatteintäkter och statsbidrag med 5,9 procent från året innan. Sedan dess har ökningstakten minskat år för år. Förra året var den nere i 1,7 procent. Men även utgifterna har hållits tillbaka i motsvarande mån. 2004 var den så kallade nettokostnadsutvecklingen 3,2 procent.
De kommunala bolagen fortsätter att redovisa goda resultat, med undantag för Gatubolaget. En handfull av stadsdelarna visar minusresultat, men det handlar i de flesta fall bara om justeringar från ett år till ett annat. Linnéstaden och Frölunda redovisar dock ett negativt utgående eget kapital.
Björn Forsman

Hela årsredovisningen finns på: www.goteborg.se (i högerspalten under rubriken koncerngemensamt). Har du inte tillgång till internet kan du beställa den från Kristina Hallin, tel 61 10 59.