Fler har fått arbete, brottsligheten har minskat och många framgångsrika satsningar i skolan har gjorts i Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten och norra Biskopsgården, de områden som ingått i storstadssatsningen i Göteborg.
Men de övergripande målen, att minska segregationen och öka tillväxten, har inte uppnåtts.
Det konstateras i den sista av åtta fristående utvärderingar av storstadssatsningen, som nu avslutas efter fem år. Satsningen har kostat 345 statliga miljoner samt minst lika mycket från kommunen.
Rapporten har skrivits av Anders Törnquist, forskare på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han slår fast att de fyra stadsdelar som ingått i satsningen fortfarande ligger sämst till i den statistik som visar att Göteborg är en delad stad:
– Här bor de flesta invandrarna, de fattigaste och de som inte har ett arbete. Integrationen har knappast ökat i Göteborg och kopplingen mellan tillväxt och storstadssatsning har hela tiden varit svag.

Orimligt höga mål

Anders Törnquist anser att satsningens stolta, övergripande mål var orimligt högt ställda. Integration och tillväxt är strukturella frågor som fyra utsatta områden inte kan göra mycket åt på egen hand.
– De här stadsdelarna förfogar inte över problemet, de är förlorande parter i en relation. Att de skulle kunna ”fixa integrationen” med hjälp av en massa pengar är en absurditet. Snarare är det ju de andra stadsdelarna som skulle kunna göra något åt saken, säger Anders Törnquist.
– Numera finns en insikt, åtminstone hos kommunledningen, att detta är en fråga för hela staden.

Framgångsrika delprojekt

Men det finns också många lyckade delar i storstadssatsningen. Åtminstone Gårdsten och Hjällbo har blivit mer attraktiva bostadsområden. Och många språkprojekt i skolan har varit framgångsrika.
– Här fanns struktur, idéer och pedagogiska instrument. Skolan har satsat mycket på utbildning av personal, vilket gör att man är bättre på att hantera problemen även när projekt och pengar tagit slut, säger Anders Törnquist.
En annan ljuspunkt är att antalet människor i arbete har ökat sedan slutet av 90-talet, även om de fyra områdena fortfarande ligger klart sämre än stadens genomsnitt. När det gäller kriminalitet och trygghet konstateras att problemen främst handlar om ”rykten, myter och mediabilder”.
– Det begås färre brott där än genomsnittet för hela staden. Risken att råka ut för oprovocerat våld är störst i centrala staden. Och risken för skadegörelse, bilinbrott och stölder har minskat kraftigt i de fyra stadsdelarna, noterar Anders Törnquist.
Mats Fahlgren

Liten bok om stor satsning
Fem års arbete med Göteborgs storstadssatsning finns nu sammanfattat i en liten skrift på ett 70-tal sidor.
– Vi tror att det finns behov av ett kortfattat informationsmaterial som ger en samlad bild av storstadsarbetet, säger Pia Borg, projektledare för Storstadssatsningen i Göteborg.
– Man ska inte behöva plöja massor av tjänsteutlåtanden eller utvärderingsrapporter för att få en sådan bild, med lärdomar och erfarenheter. Både framgångar och svårigheter finns med.
I boken intervjuas personer som varit med i storstadsarbetet och det ges konkreta exempel på projekt som lyckats bra och andra som gått mindre bra.
Boken har tryckts i 1 000 exemplar och kommer även att ges ut i en engelsk version. Skriften är gratis och kan beställas från:
Lars-Gunnar Krantz, Stadskansliet, 404 82 Göteborg
e-post: lars-gunnar.krantz@stadshuset.goteborg.se
Skriften kan även laddas ner från Storstadssatsningens hemsida: http://www.goteborg.se/storstadssatsningen