En 150 meter lång glasfasad mot hamninloppet och en hundra meter hög skorsten. Det är vad som på håll syns av det nya kraftvärmeverket i Ryahamnen.Inne i byggnaden står tre gigantiska gasturbiner och avgaspannor som ska förse göteborgarna med både värme och elektricitet.Den 15 november invigs Göteborg Energis hittills största investering. För cirka två miljarder kronor har ett kraftvärmeverk byggts, som ska drivas med naturgas för produktion av fjärrvärme och elektricitet.– Verket kommer att producera ungefär 35 procent av göteborgarnas behov av fjärrvärme och 30 procent av elbehovet, säger Ola Nordgren, projektchef på Göteborg Energi och som har arbetat med verkets tillkomst sedan 2000. Elen och värmen produceras av naturgas som importeras från Danmark där utvinning sker i Nordsjön. Visserligen är naturgas ett fossilt bränsle, men det är energieffektivt och innehåller nästan inget svavel och inga tungmetaller. Kväveavgaserna renas i en katalysator precis som i bilar. Däremot kommer koldioxidutsläppen, som bidrar till växthuseffekten, att öka lokalt i Göteborg.– Men det kompenseras av att vi inte behöver köpa kolkraftsel från Danmark. Den energi som produceras på ”marginalen” baseras på kolkondensverk i Danmark eller Tyskland så i ett nordeuropeiskt perspektiv minskar koldioxidutsläppen, hävdar Ola.På sikt är det också möjligt att Rya kraftvärmeverk ska kunna köras på gas producerad av biobränsle. Men det dröjer ett antal år. Först måste en bioförgasningsanläggning byggas.Rya kraftvärmeverk är byggt på ett gammalt oljehamnsområde. Marken sanerades och de oljerester som hittades kunde saneras med hjälp av en biologisk metod. Här är nära till fjärrvärmesystemet, eftersom stora delar av fjärrvärmen kommer från raffinaderiernas spillvärme. En naturgasledning fanns också – några lastbils- eller båttransporter med bränsle behövs alltså inte. Det är nära till vatten som behövs för kylning.Många var oroade för att Rya skog, som ligger alldeles intill, skulle fara illa av att kraftvärmeverket byggdes. – Det finns ett program för hur grundvattennivåer, luftens kvalitet, flora och fauna ska kontrolleras före och efter att anläggningen tas i bruk, säger Ola.När Rya kraftvärmeverk börjar producera elektricitet, innebär det dock inte att den går rakt in i Göteborgs elnät. All elproduktion säljs på den fria elmarknaden, i Sveriges fall den gemensamma handelsplatsen Nordpool. – Verket kan i ett krisläge köras i så kallad ö-drift. Blir det stora driftsstörningar i det nationella elnätet kan vi i Göteborg ställa om elnätet så att den el som produceras går till livsviktiga funktioner som sjukhusen, reningsverk, vattenverk, kollektivtrafik och viktiga industrier i Göteborg. Det ger både trygghet och säkerhet för hela regionen.När Rya kraftvärmeverk är i normal drift övervakas det från ledningscentralen i Sävenäs. Sex–åtta personer kommer att sköta underhållet på plats. 1 oktober startade provdriften och 15 december tar Göteborg Energi över anläggningen. Tidsschemat har hållit hela vägen.Ola Nordgren lämnar projektet i februari.– Det har varit fantastiskt roligt att jobba med projektet. Men det känns skönt att det snart är klart!Elisabeth GustafssonFAKTARya kraftvärmeverk är en gaskombianläggning som har tre gasturbiner och avgaspannor samt en gemensam ångturbin. Möjlighet finns att bygga till ytterligare en gasturbin och avgaspanna. Verkningsgraden är över 92 procent – av naturgas med en bränsleeffekt på 600 MW utvinns 261 MW (43,5 procent) el och 294 MW (49 procent) värme, sammanlagt 555 MW. För mer information och tekniska fakta, gå in på www.energi.goteborg.se/rya