Den nya lärarutbildningen infördes år 2001. I dag utbildar man sig till lärare för ”förskola och grundskolans tidigare år” eller för ”grundskolans senare år och gymnasiet”. Någon särskild förskollärarexamen finns inte länge.
Under tre terminer läser alla gemensamt bland annat om lärandets villkor.
Lärarstudenterna är ute på praktik (så kallad VFU, verksamhetsförlagd utbildning) tidigare och oftare än i den gamla utbildningen.