Skolan byggdes 1993 och är en åldersintegrerad skola med Montessoriinriktning. Här finns förskola 1–5 år, fyra arbetsenheter i skolan – Skäret, Bryggan, Jollen och Havet – för elever mellan 6 och13 år, sammanlagt cirka 370 barn. Dessutom finns fyra fritidshem för 6–7-åringarna och två för 8–9-åringarna. Personalgruppen består av cirka 60 personer.
Individuella utvecklingsplaner
Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) som skolan skriver tillsammans med eleven och föräldrarna. Utvecklingsplanen utgår från var eleven befinner sig i relation till målen i läroplan och kursplaner och beskriver vad han eller hon behöver arbeta särskilt med. Planen ska följa eleven från förskolan till gymnasiet och vara ett stöd vid övergången mellan olika årskurser och skolformer.
I Göteborgs Stads skolplan finns sedan 2001 inskrivet att alla barn och unga ska ha en individuell utvecklingsplan. Från och med 2006 är skriftliga individuella utvecklingsplaner obligatoriska i hela grundskolan efter beslut i regeringen.