Det går inte att enbart bygga bort trafikproblemen i Göteborg. Det krävs också en attitydförändring till resandet. Inte minst jobbpendlandet. Hans Arby på trafikkontoret arbetar med att påverka inställningen till resor på stora företag i Göteborg.
Bilpooler, förmånscyklar, möjligheter att byta om och duscha på arbetsplatsen, hemarbete och subventionerade månadskort med kollektivtrafiken. Sätten att förändra de anställdas resor till och från arbetet och i tjänsten är många. Nu ska kunskapen om ”verktygen” spridas till stora delar av Göteborgs näringsliv.
Våren 2004 drog trafikkontoret tillsammans med Vägverket och Västtrafik igång projektet Lönsamma vägvanor.
Hans Arbys roll är att besöka stora Göteborgsföretag och berätta hur personalen genom att förändra sina resvanor kan hjälpa till att minska både utsläppen och trängseln. Hittills har han besökt cirka 30 arbetsplatser och under 2005 ska ytterligare ett 50-tal hinnas med.
Om ingen förändring sker beräknas trafiken i Göteborg att öka med ytterligare 10-15 procent fram till 2010. Då får trafikkontoret och Vägverket svårt att klara uppgiften att se till att transporter av människor och varor fungerar.
– Det räcker inte att bygga nya vägar och leder. En annan inställning till resor är nödvändig. Genom att besöka arbetsplatsen når vi också många som pendlar från kranskommunerna. De står för en stor del av trafiken, säger Hans Arby.
Renare luft och bättre framkomlighet låter naturligtvis bra, men ur ett företagsperspektiv är ju trots allt det övergripande målet att tjäna pengar. Därför måste det också finnas något ekonomiskt att vinna på ett ändrat beteende.
– Ja, det måste vara lönsamt. Antingen genom att man sparar pengar direkt eller genom att företaget får en friskare personal som rör sig mer än bara till och från bilen, säger Hans Arby.
Något annat som kan bli lönsamt på sikt, och antagligen kommer att bli nödvändigt ur konkurrenssynpunkt, är att företagen stärker sin miljöprofil.
– För ett tjänsteföretag kan resorna till och från arbetet vara den största påverkan företaget har på miljön, säger Hans Arby.
Det är sådana budskap som han försöker att ”sälja in” vid sina företagsbesök. Förhoppningen är att det ska sätta igång en tankeprocess som leder till en större medvetenhet och så småningom till handling.
– Vi erbjuder oss också att kartlägga hur folk tar sig till och från jobbet och vad som kan göras för att förändra de valen, berättar Hans Arby.
Projektet Lönsamma vägvanor har faktiskt redan haft goda effekter. Länsförsäkringar, Föreningssparbanken och Svenska mässan hör till de företag som har eller är på väg att förändra sin resepolicy.
Föreningssparbanken valde till exempel att använda sig av en bilpool för tjänsteresor, vilket gjorde att många anställda kunde lämna den egna bilen hemma.
Läs mer: www.nyavagvanor.se
THOMAS ÖSTBERG