För att en ideell förening ska kunna få kommunala bidrag ska vissa krav vara uppfyllda. Föreningen ska bland annat ha godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisorer, vara uppbyggd efter demokratiska principer, öppen för alla och inte ha uppmuntrande attityd till missbruk, våld och rasism.
Idrotts- och föreningsnämnden fördelar bidrag till ungdoms-, pensionärs och invandrarföreningar. I dag handlar det om mer än 1.100 föreningar som är berättigade till bidrag. Alla som uppfyller kraven kan få generella bidrag i form av start-, aktivitets-, lokal- och utbildningsbidrag.
För invandrarföreningar finns även ett grund- och sommarbidrag. Dessutom finns selektiva bidrag, till exempel stimulansbidrag till ungdoms- och invandrarföreningar samt friskvårdsbidrag till pensionärsföreningar.
Föreningsbidraget uppgår under 2006 till nästan 60 miljoner kronor.
Frivilliga inom sociala området
Stadsdelnämnden Lundby fördelar bidrag till frivilliga organisationer inom det sociala området i Göteborg. Det handlar om ett 100-tal organisationer, till exempel ungdomsföreningar, föräldraföreningar, kris- och jourorganisationer och föreningar som arbetar mot droger. För 2006 finns nästan 35 miljoner kronor till detta ändamål.
Stadsdelsnämnden Majorna har det kommunövergripande ansvaret att fördela bidrag till handikapporganisationer och psykiatriprojekt. Kommunfullmäktige har för 2006 avsatt cirka 34 miljoner kronor som fördelas till ett 60-tal organisationer.
Övriga stadsdelsnämnder har också föreningsbidrag som lokala organisationer kan söka.
Mer information om föreningsbidragen finns på respektive stadsdelsförvaltnings hemsida som du hittar via www.goteborg.se.

Elisabeth Gustafsson