För barn och ungdomar med intellektuell utvecklingsstörning finns en särskild skolform – särskolan. Successivt förs nu ansvaret för klasserna i den obligatoriska särskolan över till grundskolorna i stadsdelarna.
Grundsärskolans elever går ofta i samma skolor som grundskoleeleverna, men har tillhört Högsbo som är så kallad resursnämnd för grundsärskolan i hela Göteborg. Nästan 690 elever är inskrivna i grundsärskolan och går antingen i särskoleklass eller i en vanlig grundskoleklass men med särskilt stöd.
För att öka samarbetet mellan grundskolan och särskolan får de i den nya organisationen samma rektor. Det är ett led i arbetet med att göra skolan mer ”inkluderande”, det vill säga utforma en skola som kan ta emot alla elever.
På sikt ska även de enheter inom särskolan som arbetar med barn som utöver utvecklingsstörning också har andra funktionshinder, som autism eller rörelsehinder, inkluderas i grundskolan organisatoriskt. Fortfarande gäller dock att utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och ska så långt möjligt motsvara den som ges i grundskolan.
På gymnasienivå finns gymnasiesärskolan på Slottsbergsgymnasiet som erbjuder utbildningar inom flera nationella program samt individuella program.