Samverkan från början till slut och rejält med information.
Det är anledningarna till att miljökonsekvenserna av byggandet av Götatunneln har blivit relativt lindriga.
Det anser Thomas Hammarlund, miljöutredare vid Miljöförvaltningen i Göteborg. Han sticker inte under stol med att många har blivit störda, framför allt av buller från borrningar och sprängningar, men med tanke på byggprojektets storlek har klagomålen varit ytterst få.
– Vi har nästan inte fått några klagomål alls, vilket innebär att Vägverket själva klarat av att hantera de flesta klagande på ett bra sätt. Är de som klagar inte nöjda, är ju vi nästa instans, säger Thomas.
Miljöförvaltningen var med redan när miljökonsekvensbeskrivningen gjordes på ett mycket tidigt stadium i planeringen av tunnelbygget. Miljökraven vävdes in i Vägverkets upphandlingsunderlag till underentreprenörerna, vilket gjorde att de från första början var medvetna om vilka krav som ställdes.
Några problem motsvarande dem vid tunnelbygget vid Hallandsås, där tätningsmedlet inte klarade av de inströmmande vattenmängderna, har inte förekommit. Det mesta av tunneln har byggts i ett mycket bra berg, vilket innebär att inläckaget av vatten har varit begränsat. Dessutom har alla så kallade kemiska injektionsmedel bedömts av miljöförvaltningen.
Elisabeth Gustafsson