Låt inte andra bestämma åt dig
För en tid sedan var det val i Kongo-Kinshasa, något man inte haft där sedan 1960-talet. Kongo är ett vidsträckt land med besvärliga kommunikationer, bristfällig folkräkning och har under lång tid plågats av inbördes strider. Trots detta tycks valet i somras i huvudsak fungerat rätt bra.
Vi kunde i svenska media följa det stora intresse många av Kongos invånare hade för sitt val. Man reste långt och köade länge för att få avge sin röst. Det fanns platser där väljare väntat hela natten på att få rösta; en något annorlunda form av valvaka.
Men hos oss är rätten att rösta en självklarhet. Ingen köar hela natten utanför vallokalen. Ändå är det betydligt mindre än ett sekel som vi haft allmän och lika rösträtt. Den största förändringen sedan dess är att även andra än svenska medborgare nu kan rösta i kommunalval, om de bott i Sverige tilltäckligt länge.
Fortfarande är vårt valdeltagande jämförelsevis högt – i synnerhet om man jämför med exempelvis USA. Men benägenheten att rösta varierar stort mellan olika grupper av väljare, och även mellan olika stadsdelar. Ett högt valdeltagande är önskvärt ur flera synpunkter – främst för att ju fler som röstar, desto bättre avspeglas folkets åsikter i de politiskt valda församlingarna.
14 partier ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Göteborg denna gång. Vid valet 2002 var det sex partier som lyckades ta sig in. Något av partierna som kandiderar denna gång är nykomling i sammanhanget.
Fullmäktige har många och viktiga uppgifter att ansvara för. Det mediala nyhetsintresset är begränsat, och debatterna – även om de är viktiga – upplevs inte så ofta som direkt dramatiska. Men fullmäktiges uppgift är inte att skapa underhållning, utan att förhoppningsvis fatta kloka beslut.
Av den skatt vi här i landet betalar på våra arbetsinkomster går en större del till kommunal verksamhet än vad som hamnar hos staten. Mycket av den service vi förväntar oss få från samhället sköts av kommunerna.
Det är därför viktigt att utnyttja sin möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i den riktning man själv önskar. Att rösta är ett av dessa sätt, och det vis där inflytandet är lika stort för alla. Om man själv inte tar vara på denna möjlighet, blir det andra som får bestämma i stället.
Välkommen till vallokalen den 17 september!

Jörgen Linder Kommunfullmäktiges ordförande