Nu har du chansen att tala om hur du vill att Göteborg ska se ut i framtiden. Stadsplaneringen står inför en stor utmaning. Det finns planer på 30 000 nya boende och 40.000 nya arbetsplatser i centrala Göteborg de kommande dryga tio åren.

  Göteborg håller just på att få en ny översiktsplan, kallad ÖPXX, som är en långsiktig vision om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Men innan visionen klubbas ska göteborgarna få säga sitt.
  På webbplatsen www.goteborg.se/oversiktsplan kan du se vad som föreslås i din stadsdel. Det är det mest omfattande material i ett planärende som stadsbyggnadskontoret lagt ut på internet.
  – En översiktsplan bestämmer inriktningen i stora drag och är vägledande för kommande, mer detaljerad stadsplanering. Därför är det viktigt att göteborgarna redan nu är med och diskuterar de principer som vi föreslår, säger Hanna Areslätt på stadsbyggnadskontoret, projektledare för det omfattande arbetet med att ta fram ÖPXX.
  ÖPXX är ute på samråd hos allmänheten fram till 1 maj 2007. Därefter omarbetas förslaget och ställs ut under 2008 för ytterligare synpunkter, för att sedan godkännas av byggnadsnämnden och antas av kommunfullmäktige 2008 eller 2009. Att den kallas XX beror på att den inte fått något årtal eftersom den inte är klar.
  Stor central expansion
  Sedan den förra översiktsplanen, ÖP99, har mycket hänt. Göteborgarna har blivit fler, näringslivet förändrats och Göteborgs roll som regional motor har förstärkts. Och staden kommer att fortsätta växa. Fram till 2020 räknar man med att 30 000 nya boende och 40 000 nya arbetsplatser ska etablera sig inne i den så kallade kärnan, det vill säga Centrum, Linnéstaden, Majorna och delar av Lundby. En utveckling som ställer stora krav på infrastrukturen och inte minst kollektivtrafiken, som ska prioriteras.
  – Men Göteborg är en glest bebyggd stad för sin storlek, så vår inriktning är att i huvudsak bygga centralt, där människor och kollektivtrafik redan finns, säger Ylva Löf på stadsbyggnadskontoret.
  ”Förtäta” kallas det ibland, men i förslaget till ÖPXX tycker man att ”komplettera” bättre beskriver avsikten. Att blanda gammalt och nytt, byggnadstyper, boendeformer och verksamheter motverkar inte bara segregation, utan innebär också miljövinster när människor kan promenera, cykla eller åka kollektivt till merparten av sina ärenden. Därför föreslår man i ÖPXX en ökad koncentration kring fem redan välkända knutpunkter: City, Backaplan, Frölunda Torg, Angereds centrum och Gamlestan.
  Frågan om hur mycket nytt som ska byggas centralt och graden av förtätning kan säkert leda till både kraftiga och många synpunkter.
  Fler möjligheter
  ÖPXX beskriver Gulbergsvass, som ligger utmed älven, som ett område med möjligheter för både boende och mer småskaliga verksamheter i framtiden.
  Nya älvförbindelser är ständigt på tapeten i Göteborg. ÖPXX är inte mer konkret i frågan än att föreslå tre olika utredningsområden att jobba vidare med; ett som sträcker sig mellan Angeredsbron och Marieholm, ett kring Ringön och Gullbergsvass och ett som siktar in sig på en länk mellan Lindholmen och Södra älvstranden.
  Göteborgs och kranskommunernas ömsesidiga beroende är en viktig aspekt i ÖPXX. Inte minst tillgängligheten till Göteborgs ekonomiskt och kulturellt attraktiva centrum framhålls som avgörande för hela regionens utveckling.
  – Men även kusten och de många naturområdena är viktiga för Göteborgs attraktionskraft, så där föreslår vi en varsam byggnation men bättre tillgänglighet för alla genom utbyggd kollektivtrafik, säger Ylva Löf.
  Anders Egle