Den amerikanske samhällsforskaren Robert Putnam har gjort studier av hur olika samhällen fungerar. När han gjorde jämförelser mellan norra och södra Italien fann han – kanske inte så överraskande – stora skillnader. Norditalien är ett område som i många avseenden fungerar bättre än landets södra delar: bättre ekonomi, lägre arbetslöshet osv.
Putnam menar, att en viktig orsak till denna skillnad är de många och mycket starkare nätverk mellan människor som finns i landets norra del. Här är just föreningslivet en av de viktigaste faktorerna. Man kan se även andra exempel på att där det finns ett starkt och varierat föreningsliv, fungerar även andra samhällsfunktioner bättre än i områden med svagare sådant.
Föreningslivet i vårt land hade avgörande betydelse för att det för ungefär etthundra år sedan gradvis kom att utvecklas till en modern demokrati. Det var i föreningar av olika slag man hade lärt sig att samverka, arbeta i demokratiska former, och att föra fram sina krav på samhällsförändringar. Det handlade heller inte enbart om fackliga och politiska organisationer: för framväxten av svensk demokrati hade också sådant som nykterhetsföreningar, frikyrkor och kooperativa organisationer stor betydelse. Och under 1900-talet växte idrottsrörelsen fram som ett av de viktigaste inslagen i ett demokratiskt föreningsliv. Här ägs inte idrottsföreningar av mediamoguler eller oljemiljardärer.
Att det finns ett starkt föreningsliv är en mycket viktig tillgång för ett samhälle, men det ger sig inte av sig självt. Det krävs insatser av många, och även att deras insatser görs mer eller mindre ideellt. Mest mer.
Även om man ofta får höra att ”ingen gör något utan att få betalt för det”, så är det en sanning med stor modifikation. Särskilt när det gäller aktiviteter för de egna barnen finns det även idag väldigt många som engagerar sig, helt utan ersättning.
Och det är folk med den inställningen som får föreningslivet att fortleva, även om mycket tid som skulle kunna användas till aktiviteter i stället måste användas för att skaffa pengar till verksamheten. Men det är något som vi aldrig kommer undan. Det vet alla som någon gång varit aktiva i en förening.
Jörgen Linder
Kommunfullmäktiges ordförande