Miljöpartiet vill profilera Göteborg som en kretsloppskommun. Bland förslagen ingår att kartlägga och bevara de tysta områdena i staden. Grönområdena ska bindas samman i gröna kilar och privatbilismen ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gångtrafik.

Trycket på att bygga nya lägenheter och näringsfastigheter är hårt i Göteborg. Miljöpartiet varnar för att begreppet förtätning missbrukas och motiverar exploatering av grönområden. Klok förtätning innebär att gammal verksamhetsyta – och på sikt – ”vägmark” används för att bygga bostäder.

– Det finns idag mycket få tysta områden kvar i Göteborg. Vi vill kartlägga och behålla dessa. Det är lyckosamt för Göteborg, att både folk och företag vill flytta in, men det får inte ske på bekostnad av miljön, säger Claes Roxbergh, kommunalråd (mp).

Miljöpartiet eftersträvar en polycentrisk planering för att skapa liv i regionen. Både Göteborg och regionen skulle må bättre av att en del verksamheter hamnade utanför stadsgränsen.

Bevara jordbuksmarken

Jordbruks- och skogsmark sorterar idag under fastighetskontoret.
– De ser jordbruksmarken som en kommersiell exploateringsreserv. Vi vill att ansvaret läggs under en huvudman med mål att bevara och förstärka miljö- och naturvärden. Då kan vi i linje med våra nationella och lokala miljömål bevara den tätortsnära jordbruksmarken som är både rik på biologisk mångfald, skönhet och upplevelser.

Våtmarkspark

– Vi vill plocka in naturvärdena i planeringen av Södra Älvstranden och Frihamnen. Vid Kvillebäckens mynning finns ett rikt fågelliv som vi vill bevara genom att anlägga en våtmarkspark.

Ett annat fantastiskt naturområde är Lärjedalen med Lärjeåns trädgårdar.
– Det finns förslag på att bygga en vägbro som skulle förstöra lugnet och förutsättningarna för Lärjeåns trädgårdar. Vi motsätter oss detta. Vi behöver sammanhängande naturområden, gröna kilar som sträcker sig från periferin in mot centrum.

Ekologisk mat i bamba

Miljöpartiet vill skärpa tonläget när det gäller Göteborgs stads upphandling av mat.
– Göteborg borde ligga på samma nivåer som regionen i helhet. Vårt förslag innebär att år 2006, ska 20 procent av kommunens upphandling av mat vara ekologisk. Vi vill även avsätta mer resurser till skolbespisningens personal. De har mycket små medel för att kunna skapa näringsriktiga, goda och miljöriktiga måltider.

Reducera privatbilismen

– Vägverkets prognostiserade trafikökning är oroväckande. Vi måste satsa massivt på stärkt kollektivtrafik och bättre förutsättningar för gående och cyklister, för att förebygga en växande trafikinfarkt som ger ohälsa, produktionsbortfall och miljöförstöring.

– Genom trängselavgifter kan vi finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken. Alla transportslag ska bära sina egna kostnader, säger Claes Roxbergh, som anser att bilpooler är ett föredömligt sätt att lösa en organisations transportbehov.

Vilken är den högst prioriterade frågan?

– När det gäller ny infrastruktur framhåller vi en cykel- och gångbro över älven som ett viktigt projekt nära i tiden. Nej till taxehöjningar (utöver inflationsnivån) i kollektivtrafiken.

Är det något verksamhetsområde ni kan tänka er att spara in på?

– Vi hänvisar denna fråga till vår tilläggsbudget som presenteras i höst.